Uczestnicy II edycji Konkursu

Obiekty historyczne
Miniatura obrazu

Rewitalizacja części Śródmieścia miasta Piły

Pełna nazwa Inwestycji:

Rewitalizacja części Śródmieścia miasta Piły
(tj. kamienic przy ul. 14 Lutego, Placu Konstytucji 3Maja, 11 Listopada, Witosa, Placu Powstańców Warszawy w Pile jako część zadania: „Program rewitalizacji obszarów miejskich miasta Piły”)  

Zgłaszający:

Pilskie TBS Spółka z o.o.
ul. Sikorskiego 82a
64-920 Piła

Inwestor:

Wspólnoty Mieszkaniowe zarządzanie przez Pilskie TBS Spółka z o.o. w Pile

Generalny wykonawca:

Firmy budowlane północnej Wielkopolski

Bezpośredni nadzór inwestorski: Pilskie TBS Spółka z o.o.

Projektant:

Koncepcje oraz wstępne dokumentacje: Pilskie TBS Spółka z o.o.

Okres prac:

od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Lokalizacja:

64-920 Piła:

 • ul. 14 Lutego
 • Plac Konstytucji 3 Maja
 • ul. 11 Listopada
 • Plac Powstańców Warszawy
 • ul. Witosa
 • ul. Roosevelta
 • ul. Okrzei
Wartość inwestycji:

2 415 254,31 zł

Inwestycja realizowana przez Pilskie TBS Spółka z o.o. jako zarządca nieruchomości – inwestor zastępczy wspólnot mieszkaniowych w zakresie kompleksowych remontów budynków mieszkalnych – przedwojennych kamienic objętych ochroną konserwatorską - zlokalizowanych w centrum miasta.

Czynności inwestora zastępczego stanowiły: aktywizacja współwłaścicieli nieruchomości wytypowanych do rewitalizacji poprzez organizowanie spotkań - konsultacji z mieszkańcami w celu aktywnego włączenia się wspólnot mieszkaniowych do realizacji remontów kamienic z uwzględnieniem ich potrzeb i oczekiwań, przygotowanie propozycji rzeczowei i finansowej remontów, analiza możliwości realizacji remontów z udziałem zewnętrznych środków finansowych, pozyskanie kredytów (kredyty termomodernizacyjny z premią oraz kredyty remontowe z premią remontową z funduszu termomodernizacji i remontów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego), opracowanie wstępnej koncepcji i dokumentacji technicznej oraz uzyskanie wymaganych prawem niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, wyłonienie w procedurach konkurencyjnych wykonawców robót, nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami, zakończenie i rozliczenie inwestycji.

Zakres prac: 19 budynków mieszkalnych (kamienic z XX w.) o powierzchni użytkowej 13 594,01 m2 zlokalizowanych przy ul. 14 Lutego, Placu Konstytucji 3 Maja, ul. 11 Listopada, Placu Powstańców Warszawy, ul. Witosa, ul. Roosevelta, ul. Okrzei w Pile w zakresie:

 1. remont elewacji frontowych budynków w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu – Delegatura w Pile oraz Wydziałem Architektury Urzędu Miasta z odtworzeniem detali architektonicznych, z zastosowaniem nowoczesnych, wysokiej klasy renowacyjnych materiałów budowlanych, wykonanie iluminacji – podświetlenia elewacji,
 2. docieplenie pozostałych ścian budynku,
 3. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 4. wykonanie generalnego remontu klatek schodowych z wymianą oświetlenia na LED z czujkami ruchu,
 5. zmiana sposobu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej podłączenie budynków w miejskiej sieci cieplnej,

 

Uzyskane efekty:

 • zwiększenie energooszczędności budynków z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów budowlanych i wykończeniowych - uzyskane oszczędności zapotrzebowania na ciepło na podstawie opracowanych audytów energetycznych wynosi średnio 36%
 • realizacja remontów z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych w ramach preferencyjnych kredytów termomodernizacyjnych i remontowych (BGK) podnoszących ekonomiczną zasadność inwestycji - uzyskano 188 052,43 zł premii termomodernizacyjnej,
 • wyeliminowanie ogrzewania piecowego stanowiącego główne źródło zanieczyszczenia powietrza w śródmieściu - terenem objętym działaniami programu KAWKA,
 • wprowadzenie ładu architektonicznego w centrum miasta – realizacja remontów w ramach „Programu rewitalizacji obszarów miejskich miasta Piły” przyjętego uchwałą nr XXXVI/460/13 Rady Miasta Piły w dniu 27 sierpnia 2013r obejmujących ulice: 14 Lutego, 11 Listopada, pl. Konstytucji 3 Maja, Witosa, pl. Powstańców Warszawy.
 • podniesienie atrakcyjności otoczenia wyremontowanych budynków jako miejsce integracji społecznej i pobudzenie rozwoju gospodarczego poprzez podniesienie atrakcyjności handlowej lokali użytkowych.

 

Podjęte działania przyczyniły się do osiągnięcia założonych przez program celów:

 • przywrócenie dawnej świetności nieruchomościom,
 • Wzrost znaczenia obszarów Śródmieścia i Zamość jako centrum miasta i obszaru o funkcjach subregionalnych oraz ogólnomiejskich w kontekście jego uwarunkowań przestrzennych
 • Poprawa funkcjonalności obszarów centralnych Piły jako miejsca integracji społecznej mieszkańców, centrum kultury, miejsca spędzania wolnego czasu, zakupów i rekreacji
 • Podniesienie atrakcyjności przestrzennej obszarów centralnych Piły w skali regionu i kraju zmierzająca do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej obszaru
 • Wzmocnienie spójności przestrzennej obszarów centralnych Piły
 • Poprawa warunków mieszkaniowych w obszarach centralnych
 • Poprawa atrakcyjności przestrzennej kluczowych terenów aktywizacji turystycznej i rozwój usług rekreacji, sportu, wypoczynku, rozrywki oraz korzystania z usług kultur
 • Ochrona środowiska naturalnego obszarów centralnych zmierzająca do poprawy warunków korzystania z usług obszaru oraz warunków zamieszkiwania
 • Rozwój infrastruktury społecznej na rzecz wsparcia osób zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym i zawodowym, szczególnie mieszkańców obszarów centralnych

 

Linki do stron internetowych związanych z realizacją rewitalizacji:

http://www.pila.pl/pl/program-rewitalizacji-obszarow-miejskich-miasta-pily.html

http://www.asta24.pl/2015/06/30/nowe-miejsce-do-wypoczynku/

http://www.pila.pl/pl/aktualnosci/nowe-oblicza-pilskich-kamienic.html

 

Obszar Śródmieścia objęty rewitalizacją budynków mieszkalnych realizowanych
przez Pilskie TBS

Obszar inwestycji

 

Przed remontem: Po remoncie:
ul. 14 Lutego - przed remontem ul. 14 Lutego - po remoncie

Widok ulicy 14 Lutego od strony Placu Konstytucji 3 Maja - przed remontem

Widok ulicy 14 Lutego od strony Placu Konstytucji 3 Maja - po remoncie

Plac 3 Konstytucji Maja - przed remontem

Plac 3 Konstytucji Maja - po remoncie

ul. 11 Listopada - przed remontem

ul. 11 Listopada - po remoncie

ul. 11 Listopada - przed remontem

ul. 11 Listopada - po remoncie

ul. Witosa, Plac Powstańców Warszawy - przed remontem

ul. Witosa, Plac Powstańców Warszawy - po remoncie

ul. Witosa, Plac Powstańców Warszawy - przed remontem

ul. Witosa, Plac Powstańców Warszawy - po remoncie

ul. Witosa - przed remontem

ul. Witosa - po remoncie

ul. Roosevelta - przed remontem

ul. Roosevelta - po remoncie

ul. Okrzei - przed remontem

ul. Okrzei - po remoncie

Iluminacja budynku na ul. Roodevelta

ul. 11 Listopada


Patronaty

Województwo Mazowieckie Województwo Lubuskie Województwo Opolskie Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwo ŚwiętokrzyskieWojewództwo ŁódzkieWFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Kielcach WFOŚiGW w Toruniu WFOŚiGW w Katowicach

ŚOIIB w Katowicach