Uczestnicy

Obiekty biurowe i handlowe
Miniatura obrazu

Modernizacja kompleksu lokali użytkowych przy ul. Miodowej 8 w Płocku

 

Pełna nazwa Inwestycji:

 Modernizacja kompleksu lokali użytkowych przy ul. Miodowej 8 w Płocku

Zgłaszający:

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 8

09-402 Płock

Inwestor:

 Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 8

09-402 Płock

Generalny wykonawca:

 EURODOM Dawid Dąbkowski, Tłuchówek 44, 87-605 Tłuchowo

Projektant:

 Pracownia Architektoniczna ABRYS Andrzej Marciniak, ul. Tęczowa 41, 09-402 Płock

Okres prac:

 26.02.2018 r. - 07.12.2018 r.

Lokalizacja:

ul. Miodowa 8

09-402 Płock

Wartość inwestycji:

 2 990 000,00 zł

 

Na działce o nr ew. 370/18 przy ul. Miodowej 8 w Płocku zlokalizowany jest kompleks lokali użytkowych składający się z 3 budynków z wydzielonymi wewnętrznie 24 lokalami o charakterze handlowo-usługowo-biurowym. Budynki o wysokości 2 kondygnacji nadziemnych połączone są ze sobą układem komunikacji pieszej w poziomie terenu i w poziomie I pietra. Zużyty technicznie budynek wybudowany w 1969 r. zagrażający bezpieczeństwu osób w nim przebywających wymagał grunowej modernizacji, unowocześnienia, rekonstrukcji oraz przystosowania do obecnie obowiązujących przepisów technicznych. Konieczność wynikała również z faktu, iż nieprzystające do obecnych wymagań technicznych rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe w budynku przyczyniały się do znacznych strat ciepła i tym samym ponoszenia znacznych opłat z tytułu zuzycia energii cieplnej. Zły stan techniczny poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektu (ścian, podestów, schodów, murków oporowych, stalowej stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej, nierównej i zniszczonej nawierzchnina poziomie terenu), jak też stosunkowo duże opłaty eksploatacyjne związane z ich utrzymaniem miały bezpośredni wpływ na trudności w znalezieniu potencjalnych najemców chętnych do wynajęcia lokali usługowych i prowadzenia w nich działalności gospodarczych. Wiele z nich było niewynajętych i od kilku lat były pustostanami. Wymiana zużytych technicznie elementów konstrukcyjnych obiektu, poprawa jego wyglądu i efektywności energetycznej, wykonanie nowych przyłączy i instalacji telekomunikacyjnych oraz przystosowanie dla osób niepełnosprawnych miała na celu pozyskanie nowych i zatrzymanie dotychczasowych najemców/klientów. 

w złym stanie technicznym były:

- konstrukcja żelbetowa podestów,

- słupy i podciągi,

- schody wejściowe,

- murki oporowe,

- warstwy nawierzchniowe podestów z niesprawną izolacją skutkującą licznymi przeciekami wody opadowej pod podestami i do lokali uzytkowych,

- izolacje cieplne ścian zewnętrznych budynku,

- tynki zewnętrze ścian i podestów,

- stalowa stolarka okienna i drzwiowa,

- nawierzchnia w poziomie terenu,

- nawierzchnia parkingu,

- przyłącza i instalacje teletechniczne,

- podziemna instalacja kanalizacji deszczowej,

- wewnętrzne instalacjie wod.-kan. i centarlnego ogrzewania, których Spółka dokonała w 2015 r.

Przed remontem:

     

Przedmiotem inwestycji była kompleksowa modernizacja budynku. Zakres prac modernizacyjnych obejmował w szczególności:

a) rozbiórkę istniejących podestów, schodów, murków oporowych, altanki śmietnikowej oraz nawierzchni w poziomie terenu,

b) roboty konstrukcyjne, w zakresie wykonania:

- słupów,

- schodów,

- podestów,

- tarasu przynależnego do kolaku gastronomicznego,

- murków oporowych,

- konstrukcji pylonu reklamowego,

- attyki,

c) wykonanie nowych elementów budynku takich jak:

- dobudowa tarasu do lokalu gastronomicznego, 

- budowa ogólnodostępnego pomieszczenia sanitarnego (łazienki),

- budowa pomieszczenia teletechniczengo (serwerowni),

- budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych,

- montaż windy dla osób niepełnosprawnych,

- budowa pylonu reklamowego (mający na celu przystosowanie obiektu i reklam na nim znajdujących się do wymogów związanych z estetyzacją miasta),

d) roboty wykończeniowe zewnętrzne w postaci:

- wymiany zużytej stalowej stolarki okiennej i drzwiowej,

- docieplenia ścian zewnętrznych,

- wykonania attyki (opaski) okalającej budynek w poziomie dachu z elemenatmi charakterystycznych plastrów miodu nawiązujących do nazwy ulicy i osiedla,

e) roboty w zakresie infrastruktury technicznej:

- przebudowa kanalizacji deszczowej,

- przebudowa przyłącza gazowego,

- wykonanie przyłączy i instalacji telekomunikacyjnych,

- wykonanie monitoringu wizyjnego,

- wykonanie instalacji odgromowej;

- wykonanie oświetlenia budynku,

f) zagospodarowanie terenu w postaci:

- obniżenia terenu wraz z przebudową schodów wejścia głównego od strony ul. Miodowej,

- przebudowy parkingu,

- montażu nowej systemowej altanki śmietnikowej,

- częściowej wycinki i przesadzenia instniejących drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń zastępczych,

- montażu ławek.

Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy: 1 427,85 m2

- powierzchnia użytkowa budynku: 1 937,90 m2

- kubatura budynku: 10 276,29 m2

Efekt realizacji inwestycji:

- odrestaurowanie (zrewitalizowanie) budynku znajdującego się w złym stanie technicznym,

- poprawa atrakcyjności (rewitalizacja) zabudowy osiedla "Miodowa" w Płocku, wpisanego do Płockiego Programu Rewitalizacji 

- unowocześnienie miejsca do prowadzenia działalności gospodarczych przez lokalnych przedsiebiorców,

- lokalny rozwój społeczno-gospodarczy miasta,

- tworzenie nowych miejsc pracy.

W kompleksie znajdują sie m.in.:

- sklepy spożywcze,

- sklep rybny,

- sklep garmażeryjny,

- restauracja,

- kwiaciarnia,

- salony fryzjerskie i kosmetyczne,

- zegarmistrz,

- zakłady bukmacherskie,

oraz

- jednostka Urzędu Miasta Płocka - Punkt Obsługi Mieszkańca Miodowa,

- Rada Mieszkańców Osiedla Miodowa,

- administracja MZGM-TBS Sp. z o.o. (Rejon Obsługi Mieszkańców nr 1).

Po remoncie:

   


Patronaty

Województwo Mazowieckie Województwo Lubuskie Województwo Opolskie Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwo ŚwiętokrzyskieWojewództwo ŁódzkieWFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Kielcach WFOŚiGW w Toruniu WFOŚiGW w Katowicach

ŚOIIB w Katowicach