Regulamin

 Plik PDFPobierz regulamin w formacie PDF

Regulamin Konkursu

pod nazwą „Inwestycja Roku”

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. II edycja Konkursu „Inwestycja Roku” (dalej: „Konkurs”) organizowana jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Organizatorem Konkursu jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami.
 3. Organizator jest reprezentowany przez Biuro Organizacyjne Konkursu „Inwestycja Roku” (dalej: „Biuro Organizacyjne”).

 

§ 2

CELE KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest:
  1. promowanie i wspieranie inwestycji wyróżniających się wyjątkowymi rozwiązaniami w obszarach takich jak m.in: energooszczędność, zagospodarowanie urbanistyczne, funkcjonalność/użyteczność,
  2. wyłonienie i nagrodzenie inwestycji wyróżniających się szczególnymi walorami.

 

§ 3

ZAKRES KONKURSU

 1. Do Konkursu można zgłaszać inwestycje, których realizację zakończono do dnia 31.12.2016 r.
 2. Do II edycji Konkursu, można zgłosić inwestycje, które zostały zrealizowane w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.
 3. W Konkursie wyodrębnia się następujące kategorie inwestycji:
  1. mieszkalne, w tym: budowa budynków mieszkalnych, modernizacja budynków mieszkalnych etc.
  2. obiekty biurowe i handlowe, w tym: budowa obiektów biurowych, budowa obiektów handlowych, modernizacja obiektów biurowych, modernizacja obiektów handlowych etc.
  3. obiekty przemysłowe, w tym: budowa obiektów przemysłowych, modernizacja obiektów przemysłowych etc.
  4. obiekty sportu, rekreacji i wypoczynku, w tym: budowa obiektów sportowych, budowa obiektów wypoczynkowych, modernizacja obiektów sportowych, modernizacja obiektów wypoczynkowych etc.
  5. obiekty kultury i edukacji, w tym: budowa obiektów kultury, budowa obiektów edukacji, modernizacja obiektów kultury, modernizacja obiektów edukacji etc.
  6. obiekty sakralne, w tym: budowa obiektów kultu religijnego, modernizacja obiektów kultu religijnego etc.
  7. obiekty użyteczności publicznej, w tym: budowa obiektów użyteczności publicznej, modernizacja obiektów użyteczności publicznej etc.
  8. inżynieryjne, w tym: budowa infrastruktury transportowej, budowa infrastruktury technicznej, modernizacja infrastruktury transportowej, modernizacja infrastruktury technicznej etc.
  9. tereny zieleni, w tym: tworzenie i modernizowanie parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich etc.
  10. obiekty historyczne, w tym: modernizacja obiektów historycznych, modernizacja obiektów zabytkowych.
  11. adaptacje, w tym: wszelkie inwestycje mające na celu zmianę dotychczasowego sposobu użytkowania i wdrożenie nowych funkcji użytkowych.
 4. Pojedyncza inwestycja może zostać zgłoszona w jednej kategorii.

 

§ 4

PRAWO ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 1. Prawo zgłoszenia inwestycji do Konkursu przysługuje inwestorowi lub projektantowi lub wykonawcy (dalej: „Zgłaszający”).
 2. Zgłoszenie może zostać dokonane indywidualnie przez każdą ze stron lub wspólnie.

 

§ 5

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 1. Zgłoszenia inwestycji do Konkursu przyjmowane są od momentu ogłoszenia Konkursu do 20.03.2017 r., przy czym obowiązuje data wpływu karty zgłoszenia do Biura Organizacyjnego.
 2. Zgłoszenie inwestycji do udziału w Konkursie następuje przez wypełnienie karty zgłoszenia (Załącznik nr 1).
 3. Zgłoszenie powinno obejmować kompletnie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz zestaw załączników.
 4. W przypadku braków stwierdzonych na etapie rozpatrywania zgłoszenia przez Biuro Organizacyjne, Zgłaszającemu przysługuje prawo uzupełnienia dokumentacji w terminie do 7 dni od skutecznego powiadomienia o tym fakcie.
 5. Tradycyjną kartę zgłoszenia należy przesłać niezwłocznie na adres Biura Organizacyjnego.
 6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo a Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów dostarczonych przez Zgłaszającego w celach marketingowych i promocyjnych dotyczących udziału w Konkursie.

 

§ 6

ORGANIZACJA KONKURSU

 1. Konkurs jest dwustopniowy. Udział w Konkursie jest odpłatny.
 2. I etap Konkursu:
  1. polega na rozpatrzeniu przez Biuro Organizacyjne pod względem formalnym przesłanego zgłoszenia do Konkursu wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty rejestracyjnej,
  2. decyzja o zakwalifikowaniu zgłoszenia do II etapu zostanie przesłana pisemnie w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia do Biura Organizacyjnego Konkursu, nie licząc czasu dostarczenia przesyłki przez pocztę,
  3. Kapituła Konkursowa podczas obrad podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu Inwestycji do II etapu Konkursu.
  4. udział w I etapie Konkursu i zakwalifikowanie się do II etapu Konkursu nie obliguje do udziału w II etapie Konkursu.
  5. Zgłaszający w terminie 5 dni od daty otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu do II etapu Konkursu, zobligowany jest do pisemnego poinformowania Biura Organizacyjnego o udziale w II etapie Konkursu.
 3. Zgłoszenie do I etapu Konkursu następuje wraz z uiszczeniem opłaty rejestracyjnej w wysokości:
  1. 200,00 zł dla Firm Członkowskich Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami,
  2. 350,00 zł dla pozostałych firm.
 4. II etap Konkursu:
  1. polega na ocenie inwestycji na podstawie przesłanego zgłoszenia. Kapituła Konkursowa zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia oględzin wybranych inwestycji w terminie do 14 dni od zakwalifikowania się do II etapu Konkursu,
  2. wyniki II etapu są równoznaczne z rozstrzygnięciem konkursu i zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali Finałowej.
 5. Udział w II etapie Konkursu jest odpłatny – Zgłaszający wpłaca na koszty organizacyjne Konkursu kwotę:
  1. 2 000,00 zł – dla inwestycji o nakładach do 500 000,00 zł
  2. 4 000,00 zł – dla inwestycji o nakładach od 500 001,00 zł – 1 000 000,00 zł
  3. 6 000,00 zł – dla inwestycji o nakładach od 1 000 001,00 zł – 5 000 000,00 zł
  4. 8 000,00 zł – dla inwestycji powyżej 5 000 000,00 zł
 6. Wszystkie kwoty o których mowa w § 6 pkt. 3 i pkt. 5 są kwotami netto.
 7. Wpłaty na koszty organizacyjne Kursu dokonuje się na konto Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami: ING Bank Śląski nr 51 1050 1214 1000 0090 3068 9393 z dopiskiem „Inwestycja Roku 2016”.

 

§ 7

BIURO ORGANIZACYJNE

 1. Biuro Organizacyjne funkcjonuje pod adresem:

Biuro Organizacyjne Konkursu „Inwestycja Roku 2016”
ul. Mariacka 1
40-014 Katowice
tel: +48 /32/ 204 87 35
e-mail: biuro@inwestycjaroku.pl

 1. Do zadań Biura Organizacyjnego należy:
  1. zdalna pomoc Zgłaszającym przy wypełnianiu karty zgłoszenia i kompletowaniu dokumentacji,
  2. organizacja Konkursu i jego promocja,
  3. powoływanie Kapituły Konkursu,
  4. współpraca oraz pomoc w organizacji pracy Kapituły Konkursu,
  5. organizacja Gali Finałowej, podczas której zostaną wyłonieni Laureaci Konkursu,
  6. prowadzenie strony internetowej www.inwestycjaroku.pl

 

 

§ 8

KAPITUŁA KONKURSU

 1. Kapitułę Konkursu powołuje Biuro Organizacyjne.
 2. Kapitułę Konkursu tworzą osoby powszechnie szanowane, cieszące się autorytetem, posiadające dorobek naukowy w danych kategoriach inwestycji.
 3. Kapitule Konkursu przewodzi Przewodniczący Kapituły Konkursu, wyłoniony w drodze jawnego głosowania podczas pierwszej obrady Kapituły Konkursu.
 4. Kapituła Konkursowa obraduje wg uznania i zapotrzebowania, jednak nie rzadziej niż raz 21 dni.
 5. W szczególnych przypadkach, Przewodniczący Kapituły Konkursu może powołać dodatkowych ekspertów.
 6. Do zadań Kapituły Konkursu należy:
  1. współpraca z Biurem Organizacyjnym,
  2. kwalifikacja zgłoszonych Inwestycji do II etapu Konkursu,
  3. wybór Laureatów w poszczególnych kategoriach Konkursu,
  4. kierowanie się obiektywizmem przy dokonywaniu wyborów kształtujących wyniki Konkursu,
  5. promowanie Konkursu.
 7. Kapituła Konkursowa zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia oględzin wybranych inwestycji.
 8. Decyzje Kapituły Konkursu są niepodważalne i Zgłaszającemu nie przysługuje prawo odwołania.

 

§ 9

WARUNKI OCENY

 1. Kapituła Konkursu dokonuje oceny zgłoszeń kierując się następującymi kryteriami:
  1. innowacyjność zastosowanych rozwiązań w inwestycji,
  2. nowoczesność zastosowanych rozwiązań w inwestycji,
  3. funkcjonalność inwestycji,
  4. poziom energooszczędności,
  5. wprowadzone udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
  6. wpływ na ład urbanistyczny,
  7. rodzaj zastosowanych materiałów budowlanych,
  8. wpływ na środowisko,
  9. wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy otoczenia,
  10. ekonomiczna zasadność inwestycji.

 

§ 10

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

 1. Za udział w Konkursie przewiduje się wyróżnienia i nagrody.
 2. Za zakwalifikowanie inwestycji do I etapu Konkursu przewiduje się:
  1. prezentację inwestycji na stronie www.inwestycjaroku.pl obejmującą m.in. nazwę inwestycji, lokalizację, zdjęcia inwestycji, wartość inwestycji, dane Zgłaszającego,
  2. dyplom uczestnictwa w I etapie Konkursu dla Zgłaszającego.
 3. Za udział w II etapie Konkursu przewiduje się:
  1. prezentację inwestycji na stronie www.inwestycjaroku.pl obejmującą m.in. nazwę inwestycji, lokalizację, zdjęcia inwestycji, wartość inwestycji, dane Zgłaszającego,
  2. certyfikat uczestnictwa w II etapie Konkursu,
  3. udział dwóch przedstawicieli Zgłaszającego w Gali Finałowej, podczas której nastąpi ogłoszenie Laureatów Konkursu,
  4. udział dodatkowych przedstawicieli Zgłaszającego w Gali Finałowej możliwy będzie za dodatkową opłatą wnoszoną na poczet kosztów organizacyjnych,
  5. promocję inwestycji w biuletynie promocyjnym wydanym z okazji Gali Finałowej.
 4. Dla Laureatów poszczególnych kategorii Konkursu przewiduje się:
  1. uhonorowanie podczas Gali Finałowej Statuetką „Inwestycja Roku”,
  2. promocję Laureatów w biuletynie promocyjnym wydanym po Gali Finałowej,
  3. promocję Laureata na stronie www.inwestycjaroku.pl w zakładce „Inwestycja Roku”.
 5. Ustanawia się także nagrodę specjalną, przyznawaną dla uczestnika II etapu Konkursu, który w głosowaniu internetowym zdobędzie największą ilość głosów.
  1. głosowanie internetowe odbędzie się w terminie od 01.04.2017 r. do 30.04.2017 r.
  2. udział w głosowaniu będzie mógł wziąć każdy użytkownik internetu, któremu przysługiwać będzie jeden głos na dobę.
  3. wręczenie nagrody specjalnej nastąpi podczas Gali Finałowej.

 

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.inwestycjaroku.pl
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

 Plik PDFPobierz regulamin w formacie PDF


Patronaty

Województwo Mazowieckie Województwo Lubuskie Województwo Opolskie Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwo ŚwiętokrzyskieWojewództwo ŁódzkieWFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Kielcach WFOŚiGW w Toruniu WFOŚiGW w KatowicachŚOIIB w Katowicach