Regulamin

Regulamin Konkursu
pod nazwą
I Ogólnopolski Konkurs „Inwestycja Roku”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs pod nazwą I Ogólnopolski Konkurs „Inwestycja Roku” (dalej: „Konkurs”) organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej dla członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz firm ściśle z nią współpracujących.
 2. Organizatorem Konkursu jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami.
 3. Organizator jest reprezentowany przez Biuro Organizacyjne I Ogólnopolskiego Konkurs „Inwestycja Roku” (dalej: „Biuro Organizacyjne”).

 

§ 2

CELE KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest:
  1. promowanie i wspieranie inwestycji wyróżniających się wyjątkowymi rozwiązaniami w obszarach jak m.in: energooszczędność, zagospodarowanie urbanistyczne, funkcjonalność/użyteczność,
  2. wyłonienie i nagrodzenie inwestycji wyróżniających się szczególnymi walorami.

 

§ 3

ZAKRES KONKURSU

 1. Do Konkursu można zgłaszać inwestycje, których budowę zakończono do dnia 30.10.2015 r.
 2. Z uwagi na I edycję Konkursu, można zgłosić inwestycje, które zostały zrealizowane w okresie od 01.01.2010 r. do 30.10.2015 r.
 3. W Konkursie wyodrębnia się następujące kategorie inwestycji:
  1. mieszkalne, w tym: budowa budynków mieszkalnych, modernizacja budynków mieszkalnych etc.
  2. tereny zieleni w tym: tworzenie i modernizowanie parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich etc.
  3. kultury i edukacji, w tym: budowa obiektów kultury, budowa obiektów edukacji, modernizacja obiektów kultury, modernizacja obiektów edukacji etc.
  4. adaptacje, w tym: wszelkie inwestycje mające na celu zmianę dotychczasowego sposobu użytkowania i wdrożenie nowych funkcji użytkowych.
 4. Pojedyncza inwestycja może zostać zgłoszona tylko w jednej kategorii.

 

§ 4

PRAWO ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 1. Prawo zgłoszenia inwestycji do Konkursu przysługuje inwestorowi lub projektantowi lub wykonawcy (dalej: „Zgłaszający”).
 2. Zgłoszenie może zostać dokonane indywidualnie przez każdą ze stron lub wspólnie.

 

§ 5

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 1. Zgłoszenia inwestycji do Konkursu przyjmowane są od momentu ogłoszenia Konkursu do 30.10.2015 r., przy czym obowiązuje data wpływu karty zgłoszenia do Biura Organizacyjnego.
 2. Zgłoszenie inwestycji do udziału w Konkursie następuje przez wypełnienie karty zgłoszenia (Załącznik nr 1).
 3. Zgłoszenie powinno obejmować kompletnie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz zestaw załączników.
 4. W przypadku braków stwierdzonych na etapie rozpatrywania zgłoszenia przez Biuro Organizacyjne, Zgłaszającemu przysługuje prawo uzupełnienia dokumentacji w terminie do 7 dni od skutecznego powiadomienia o tym fakcie.
 5. Kartę zgłoszenia należy przesłać na pocztą tradycyjną na adres Biura Organizacyjnego.
 6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów dostarczonych przez Zgłaszającego w celach marketingowych i promocyjnych dotyczących udziału w Konkursie.

 

§ 6

ORGANIZACJA KONKURSU

 1. Konkurs jest jednostopniowy.
 2. W ramach Konkursu:
  1. Biuro Organizacyjne rozpatruje zgłoszenia do Konkursu pod względem formalnym i przekazuje kompletne zgłoszenia do oceny przez Kapitułę Konkursu,
  2. wyniki Konkursu zostaną podane podczas uroczystego wręczenia nagród w czasie Gali Finałowej.
 3. Udział w Konkursie jest odpłatny – Zgłaszający wpłaca na koszty organizacyjne Konkursu
  1845,00 zł.
 4. Wpłaty na koszty organizacyjne Kursu dokonuje się na konto: 51 1050 1214 1000 0090 3068 9393.

 

§ 7

BIURO ORGANIZACYJNE

 1. Biuro Organizacyjne funkcjonuje pod adresem:

Biuro Organizacyjne I Ogólnopolskiego Konkurs „Inwestycja Roku”
ul. Mariacka 1
40-014 Katowice
tel: 32/ 204 87 35, fax 32/206 84 55
e-mail: inwestycjaroku@kign.pl

 1. Do zadań Biura Organizacyjnego należy:
  1. zdalna pomoc Zgłaszającym przy wypełnianiu karty zgłoszenia i kompletowaniu dokumentacji,
  2. organizacja Konkursu i jego promocja,
  3. współpraca oraz pomoc w organizacji pracy Kapituły Konkursu,
  4. organizacja Gali Finałowej, podczas której zostaną wyłonieni Laureaci Konkursu,
  5. prowadzenie strony internetowej www.inwestycjaroku.pl

 

§ 8

KAPITUŁA KONKURSU

 1. Kapitułę Konkursu powołuje Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.
 2. Kapitułę Konkursu tworzą osoby powszechnie szanowane, cieszące się autorytetem, posiadające dorobek naukowy w danych kategoriach inwestycji.
 3. Kapitule Konkursu przewodzi Przewodniczący Kapituły Konkursu, wyłoniony w drodze jawnego głosowania podczas pierwszych obrad Kapituły Konkursu.
 4. W szczególnych przypadkach, Przewodniczący Kapituły Konkursu może powołać dodatkowych ekspertów.
 5. Do zadań Kapituły Konkursu należy:
  1. współpraca z Biurem Organizacyjnym,
  2. wybór Laureatów w poszczególnych kategoriach Konkursu,
  3. kierowanie się obiektywizmem przy dokonywaniu wyborów kształtujących wyniki Konkursu,
  4. promowanie Konkursu.
 6. Decyzje Kapituły Konkursu są niepodważalne i Zgłaszającemu nie przysługuje prawo odwołania od nich.

 

§ 9

WARUNKI OCENY

 1. Kapituła Konkursu dokonuje oceny zgłoszeń kierując się następującymi kryteriami:
  1. innowacyjność zastosowanych rozwiązań w inwestycji,
  2. nowoczesność zastosowanych rozwiązań w inwestycji,
  3. funkcjonalność inwestycji,
  4. poziom energooszczędności,
  5. wprowadzone udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
  6. wpływ na ład urbanistyczny,
  7. rodzaj zastosowanych materiałów budowlanych,
  8. wpływ na środowisko,
  9. wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy otoczenia,
  10. ekonomiczna zasadność inwestycji.

 

§ 10

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

 1. Za udział w Konkursie przewiduje się wyróżnienia i nagrody.
 2. Za zakwalifikowanie inwestycji do Konkursu przewiduje się:
  1. prezentację inwestycji na stronie www.inwestycjaroku.pl obejmującą m.in. nazwę inwestycji, lokalizację, zdjęcia inwestycji, wartość inwestycji, dane Zgłaszającego,
  2. dyplom uczestnictwa w Konkursie.
 3. Dla Laureatów poszczególnych kategorii Konkursu przewiduje się:
  1. uhonorowanie podczas Gali Finałowej Statuetką „Inwestycja Roku”,
  2. promocję Laureata na stronie www.inwestycjaroku.pl w zakładce „Inwestycja Roku”.

 

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.inwestycjaroku.pl
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

[PDF]POBIERZ REGULAMIN