Budowa energooszczędnego budynku sanitarno-szatniowego z częścią biurową
na terenie siedziby MPWiK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie

Pełna nazwa Inwestycji:
Budowa energooszczędnego budynku sanitarno-szatniowego z częścią biurową na terenie siedziby MPWiK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie

Zgłaszający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. z siedzibą w Lesznie

Inwestor:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. z siedzibą w Lesznie

Generalny wykonawca:
PB Kontrakt Sp. z o.o., Sp.k. z siedzibą w Wilkowicach

Projektant:
G&G PROJEKT z siedzibą w Częstochowie

Okres prac:
18.11.2020-01.07.2022 r.

Lokalizacja:
Leszno, na terenie siedziby MPWiK Sp. z o.o. przy ul. Lipowej 76A

Wartość inwestycji:
7 123 222,31 zł

W związku z pogarszającym się stanem technicznym budynku socjalnego z 1953 r., w którego w skład wchodziły pomieszczenia: sanitarno-szatniowe, warsztat elektryczny i sekcja wodomierzy oraz który równocześnie nie spełniał warunków higieniczno-sanitarnych, zaistniała konieczność wybudowania nowego obiektu. W związku z powyższym w 2020 r. rozpoczęto realizację projektu
pn.: „Budowa budynku sanitarno-szatniowego z częścią biurową jako budynek energooszczędny na terenie siedziby MPWiK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujących w granicach działki”, który miał pełnić dwie funkcje biurową z przeznaczeniem dla klientów oraz sanitarno-szatniową dla pracowników Spółki.

Zestawienie parametrów obiektu:

  1. 1. Powierzchnia zabudowy – 712,86 m2
  2. 2. Powierzchnia użytkowa parteru – 572,50 m2
  3. 3. Powierzchnia użytkowa I piętro – 391,86 m2
  4. 4. Powierzchnia użytkowa budynku – 964,36 m2
  5. 5. Kubatura – 2 893,08 m3
  6. 6. Ilość kondygnacji nadziemnych – 2
  7. 7. Wysokość budynku 8,48 m od poziomu terenu przy wejściu do budynku
  8. 8. Szerokość elewacji frontowej – 42,82m
  9. 9. Wymiary budynku: 20,56×42,82m

Nowy obiekt poprawił w sposób znaczący warunki pracy, gdyż dotychczasowy budynek socjalny
z 1953 r. nie spełniał w dużym stopniu warunków wymaganych przepisami co znalazło potwierdzenie już podczas przeprowadzonej w 2017 roku kontroli pomieszczeń sanitarnych. Kontrola wykazała duże uchybienia pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, stanu technicznego oraz możliwości dalszego korzystania z budynku przez pracowników fizycznych. Raport bhp wykazał możliwość korzystania z węzłów sanitarnych w ograniczonym zakresie, nieprawidłowości wskazały na kwalifikację obiektu do pilnego remontu lub wybudowania nowego obiektu, dalsze analizy i konsultacje wskazały, że jedynym racjonalnym rozwiązaniem będzie opcja budowy nowego obiektu. To działanie najbardziej efektywne i ekonomiczne w dłuższej perspektywie. 

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii z zakresu energooszczędnego budownictwa, nowy obiekt ma minimalny wpływ na środowisko naturalne. Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i c.w.u. jest węzeł cieplny zasilany z ciepłowniczej sieci miejskiej. Równocześnie podgrzewanie ciepłej wody użytkowej wspomagane jest przez instalację solarną, która daje określone korzyści w skali globalnej, zmniejszając zużycie energii nieodnawialnej z tradycyjnych paliw.  

Ponadto nowy obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Obiekt służy na co dzień ponad 70 pracownikom Spółki, zatrudnionym głównie w dziale Eksploatacji, a także dyspozytorom, elektrykom i pracownikom gospodarki wodomierzowej oraz pracownikom działu Jednostka Realizująca Projekt. Ogółem jest to ok. 60 osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz ponad 10 pracowników administracyjnych. 

W dniu 15 października 2020 roku Spółka podpisała umowę kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem finansowania nakładów netto związanych z budową budynku sanitarno-szatniowego z częścią biurową (budynek energooszczędny na terenie siedziby MPWiK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujących w granicach działki). Natomiast 27 października 2020 r. nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą zadania.

Termin realizacji robót budowlano-montażowych:
18.11.2020 r. – 01.07.2022 r.
Całkowita wartość przedsięwzięcia:
7.123.222,31 zł
Kwota kredytu:
6.000.000,00 zł