Klaudiusz Fross

Klaudiusz Fross
Pan Klaudiusz Fross -
 dr hab. inż. arch. prof. Politechniki Śląskiej,
Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

W 1990 r. ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, następnie podjął pracę na macierzystej uczelni. Tam w 1996 r. na podstawie napisanej pod kierunkiem Elżbiety Niezabitowskiej rozprawy pt. Indywidualizacja przestrzeni biurowych otrzymał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Badania jakościowe w projektowaniu architektonicznym na wybranych przykładach uzyskał w 2013 r. stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. Został adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej i kierownikiem Katedry Projektowania i Badań Jakościowych w Architekturze. Wybrano go dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w kadencji 2016–2020. Członek Rady Śląskiej Izby Budownictwa, Komisji PAN Wydziału Architektury, TUP, PTErg, ŚOIARP, Rady Programowej i Rady Recenzentów miesięcznika „Builder”. Uhonorowany licznymi odznaczeniami m.in. statuetką i tytułem „Autorytet budownictwa i gospodarki śląskiej”.  

Opracował autorskie metody badań przedprojektowych z wykorzystaniem badań jakościowych obiektów o podobnej funkcji i badań weryfikacyjnych po zrealizowaniu obiektu. Stosowanie tych metod gwarantuje obniżenie ilości błędów projektowych, spełnienie priorytetów biznesowych, wysoką efektywność wykorzystania przestrzeni, ekonomikę rozwiązań, niskie koszty eksploatacji, konkurencyjność obiektu oraz spełnienie wymagań i potrzeb użytkowników. W projektowaniu prezentuje podejście managerskie. Autor planów finansowych i biznes-planów nowych inwestycji oraz programów naprawczych dla obiektów nierentownych. 

W 2017 r. będąc Dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej zainaugurował jako jeden z pierwszych w Polsce, dyskusję w temacie połączenia architektury, kosmosu oraz nowych technologii. Stworzył wówczas Program Badawczy Architektury Kosmicznej mający na celu promocję i wspieranie prac naukowych oraz koncepcji projektowych w zakresie architektury i kosmosu.