Regulamin konkursu
pod nazwą "Inwestycja Roku"

 1. § 1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. 1. Konkurs „Inwestycja Roku” (dalej: „Konkurs”) organizowana jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. 2. Organizatorem Konkursu jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami.
  3. 3. Organizator jest reprezentowany przez Biuro Organizacyjne Konkursu „Inwestycja Roku” (dalej: „Biuro Organizacyjne”).

 

§ 2

CELE KONKURSU

Celem Konkursu jest:

 • a) promowanie i wspieranie inwestycji wyróżniających się wyjątkowymi rozwiązaniami w obszarach takich jak m.in: energooszczędność, zagospodarowanie urbanistyczne, funkcjonalność/użyteczność,

b) wyłonienie i nagrodzenie inwestycji wyróżniających się szczególnymi walorami.

§ 3
ZAKRES KONKURSU

W Konkursie wyodrębnia się następujące kategorie inwestycji:

 • a) mieszkalne, w tym: budowa lub modernizacja budynków mieszkalnych
 • b) obiekty biurowe i handlowe, w tym: budowa lub modernizacja obiektów biurowych, handlowych
 • c) obiekty przemysłowe, w tym: budowa lub modernizacja obiektów przemysłowych
 • d) obiekty sportu, rekreacji i wypoczynku oraz tereny zielone w tym: budowa lub modernizacja obiektów: sportowych, obiektów wypoczynkowych, tworzenie i modernizowanie parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich etc.
 • e) obiekty kultury i edukacji, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty sakralne, w tym: budowa lub modernizacja obiektów: kultury, edukacji, obiektów użyteczności publicznej, kultu religijnego, etc.
 • f) inżynieryjne, w tym: budowa lub modernizacja infrastruktury transportowej, technicznej, etc.
 • g) obiekty historyczne, w tym: modernizacja obiektów historycznych, zabytkowych.
 • h) adaptacje, w tym: wszelkie inwestycje mające na celu zmianę dotychczasowego sposobu użytkowania i wdrożenie nowych funkcji użytkowych.
 • i) innowacyjne inwestycje proekologiczne, w tym wszelkie inwestycje mające na celu ochronę środowiska naturalnego.
 • j) mural roku, wielkoformatowy obraz ścienny malowany w celach dekoracyjnych, reklamowych lub informacyjnych.
 • k) inwestycje prospołeczne, lokalne inicjatywy inwestycyjne (np. działania finansowane z budżetów obywatelskich), likwidacja barier architektonicznych, adaptacje przestrzeni rekreacyjnych (parki kieszonkowe, ścieżki edukacyjne, mała architektura).

Pojedyncza inwestycja może zostać zgłoszona w kilku kategoriach.

§ 4

PRAWO ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 1. 1. Prawo zgłoszenia inwestycji do Konkursu przysługuje inwestorowi lub projektantowi lub wykonawcy (dalej: „Zgłaszający”).
 2. 2. Zgłoszenie może zostać dokonane indywidualnie przez każdą ze stron lub wspólnie.

 

§ 5

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 1. 1. Zgłoszenia inwestycji do Konkursu przyjmowane są w terminach określonych uchwałą podjętą przez Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami (Załącznik nr 1).
 2. 2. Zgłoszenie inwestycji do udziału w Konkursie następuje poprzez wypełnienie karty zgłoszenia (Załącznik nr 2) i dostarczenie jej do Biura Organizacyjnego Konkursu.
 3. 3. Zgłoszenie powinno obejmować wypełnioną kartę zgłoszenia oraz zestaw załączników.
 4. 4. W przypadku braków stwierdzonych na etapie rozpatrywania zgłoszenia przez Biuro Organizacyjne, Zgłaszającemu przysługuje prawo uzupełnienia dokumentacji w terminie do 7 dni od skutecznego powiadomienia o tym fakcie.
 5. 5. Tradycyjną kartę zgłoszenia należy przesłać niezwłocznie na adres Biura Organizacyjnego wraz z potwierdzenie dokonania opłaty rejestracyjnej.
 6. 6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo, a Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów dostarczonych przez Zgłaszającego w celach marketingowych i promocyjnych dotyczących udziału w Konkursie.

 

§ 6

ORGANIZACJA KONKURSU

 1. 1. Konkurs jest dwustopniowy. Udział w Konkursie jest odpłatny.
 2. 2. I etap Konkursu:
 • a) polega na rozpatrzeniu przez Biuro Organizacyjne pod względem formalnym przesłanego zgłoszenia do Konkursu wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty rejestracyjnej,
 • b) decyzja o zakwalifikowaniu zgłoszenia do II etapu zostanie przesłana pisemnie w terminie do 21 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia do Biura Organizacyjnego Konkursu, nie licząc czasu dostarczenia przesyłki przez pocztę,
 • c) Biuro Organizacyjne weryfikuje zgłoszone inwestycji pod względem formalnym dopuszczając je do II etapu Konkursu,
 • d) udział w I etapie Konkursu i zakwalifikowanie się do II etapu Konkursu nie obliguje do udziału w II etapie Konkursu,
 • e) Zgłaszający w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu do II etapu Konkursu, zobligowany jest do pisemnego poinformowania Biura Organizacyjnego o udziale w II etapie Konkursu.

 

 1. 3. Zgłoszenie do I etapu Konkursu następuje wraz z uiszczeniem opłaty rejestracyjnej związanej
  z promocją, o której mowa w § 10 pkt. 2 Regulaminu w wysokości:
 • a) 300,00 zł dla Firm Członkowskich Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami,
 • b) 500,00 zł dla pozostałych firm.

 

 1. 4. II etap Konkursu:
 • a) polega na ocenie inwestycji na podstawie przesłanego zgłoszenia. Kapituła Konkursowa zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia oględzin wybranych inwestycji,
 • b) wyniki II etapu są równoznaczne z rozstrzygnięciem konkursu i zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali Finałowej.

 

 1. 5. Udział w II etapie Konkursu jest odpłatny w związku z promocją, o której mowa w § 10 pkt. 3 Regulaminu – Zgłaszający wpłaca na koszty organizacyjne Konkursu kwotę:
 • a) 1 500,00 zł – dla kategorii mural roku oraz dla kategorii inwestycje prospołeczne
 • b) 2 000,00 zł – dla inwestycji o nakładach do 500 000,00 zł
 • c) 3 000,00 zł – dla inwestycji o nakładach od 500 001,00 zł – 1 000 000,00 zł
 • d) 5 000,00 zł – dla inwestycji o nakładach powyżej 1 000 001,00 zł
 1. 6. Wszystkie kwoty o których mowa w § 6 pkt. 3 i pkt. 5 są kwotami netto.

 

 1. 7. Wpłaty na koszty organizacyjne Konkursu dokonuje się na konto Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami: ING Bank Śląski nr 51 1050 1214 1000 0090 3068 9393 z dopiskiem

„Inwestycja Roku”.

§ 7

BIURO ORGANIZACYJNE

 1. 1. Biuro Organizacyjne funkcjonuje pod adresem:

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami

ul. Mickiewicza 29

40 – 085 Katowice

Tel.: 519 086 195, 505 702 011

e-mail: biuro@inwestycjaroku.pl

 1. 2. Do zadań Biura Organizacyjnego należy:
 • a) zdalna pomoc Zgłaszającym przy wypełnianiu karty zgłoszenia i kompletowaniu dokumentacji,
 • b) ostateczny wybór kategorii zgłoszenia danej inwestycji w przypadku zaznaczenia kilku kategorii przez zgłaszającego, po uprzednim kontakcie telefonicznym za zgłaszającym,
 • c) organizacja Konkursu i jego promocja,
 • d) współpraca oraz pomoc w organizacji pracy Kapituły Konkursu,
 • e) organizacja Gali Finałowej, podczas której zostaną ogłoszeni Laureaci Konkursu,
 • f) prowadzenie strony internetowej www.inwestycjaroku.pl

 

§ 8

KAPITUŁA KONKURSU

 1. 1. Kapitułę Konkursu powołuje Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.
 2. 2. Kapitułę Konkursu tworzą osoby powszechnie szanowane, cieszące się autorytetem, posiadające dorobek naukowy w danych kategoriach inwestycji.
 3. 3. Kapitule Konkursu przewodzi Przewodniczący Kapituły Konkursu, wyłoniony w drodze jawnego głosowania podczas pierwszych obrad Kapituły Konkursu.
 4. 4. Kapituła Konkursowa obraduje w terminie do 45 dni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.
 5. 5. W szczególnych przypadkach, Przewodniczący Kapituły Konkursu może powołać dodatkowych ekspertów.
 6. 6. Do zadań Kapituły Konkursu należy:

 

 • a) współpraca z Biurem Organizacyjnym,
 • b) wybór Laureatów w poszczególnych kategoriach Konkursu,
 • c) kierowanie się obiektywizmem przy dokonywaniu wyborów kształtujących wyniki Konkursu,
 • d) promowanie Konkursu.
 1. 7. Kapituła Konkursowa zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia oględzin wybranych inwestycji zgodnie z § 6 pkt 4 a.
 2. 8. Od decyzji Kapituły Konkursu nie przysługuje prawo odwołania.

 

§ 9

WARUNKI OCENY

Kapituła Konkursu dokonuje oceny zgłoszeń wg wagi punktowej 1-10 kierując się następującymi kryteriami:

 • a) innowacyjność zastosowanych rozwiązań w inwestycji,
 • b) nowoczesność zastosowanych rozwiązań w inwestycji,
 • c) funkcjonalność inwestycji,
 • d) poziom energooszczędności,
 • e) wprowadzone udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami,
 • f) wpływ na ład urbanistyczny,
 • g) rodzaj zastosowanych materiałów budowlanych,
 • h) wpływ na środowisko,
 • i) wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy otoczenia,
 • j) ekonomiczna zasadność inwestycji.

 

1.1 Przy ocenie zgłoszonych murali Kapituła Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

– czy mural został w całości wykonany na terenie Polski,

– tematyka, która jest dowolna, jednak nie może zawierać treści erotycznych, obraźliwych lub propagujących dyskryminację i przemoc,

– trwałość i jakość użytych materiałów,

– wymiary muralu – powierzchnia to minimum 15m2.

– skala projektu, wkomponowanie w otoczenie,

– funkcjonalność, ergonomia i zastosowane udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami,

– zastosowanie rozwiązań proekologicznych i estetyka.

 

§ 10

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

 1. 1. Za udział w Konkursie przewiduje się wyróżnienia i nagrody.
 2. 2. W ramach promocji w I etapie Konkursu przewiduje się:
 • a) prezentację inwestycji na stronie www.inwestycjaroku.pl obejmującą m.in. nazwę inwestycji, lokalizację, zdjęcia inwestycji, wartość inwestycji, dane Zgłaszającego,
 • b) możliwość korzystania z nazwy „Uczestnik konkursu Inwestycja Roku” wraz z logo konkursu przez rok od daty zgłoszenia do konkursu,
 • c) dyplom za uczestnictwo w I etapie Konkursu.

 

 1. 3. W ramach promocji w II etapie Konkursu przewiduje się:
 • a) prezentację inwestycji na stronie www.inwestycjaroku.pl oraz www.kign.pl obejmującą m.in. nazwę inwestycji, lokalizację, zdjęcia inwestycji, wartość inwestycji, dane Zgłaszającego,
 • b) prezentację inwestycji w mediach społecznościowych Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami obejmującą m.in. nazwę inwestycji, lokalizację, zdjęcia inwestycji, wartość inwestycji, dane Zgłaszającego,
 • c) możliwość korzystania z nazwy „Laureat konkursu Inwestycja Roku” wraz z logo konkursu przez rok od gali finałowej konkursu,
 • d) dyplom za uczestnictwo w II etapie Konkursu,
 • e) udział dwóch przedstawicieli Zgłaszającego w Gali Finałowej, podczas której nastąpi ogłoszenie Laureatów Konkursu,
 • f) udział dodatkowych przedstawicieli Zgłaszającego w Gali Finałowej możliwy będzie za dodatkową opłatą wnoszoną na poczet kosztów organizacyjnych,
 • g) promocję inwestycji w biuletynie promocyjnym wydanym z okazji Gali Finałowej.

 

 1. 4. Dla Laureatów poszczególnych kategorii Konkursu przewiduje się:
 • a) uhonorowanie podczas Gali Finałowej Statuetką „Inwestycja Roku” za zajęcie I miejsca w danej kategorii, za zajęcia II i III miejsca wręczone zostaną nagrody „Inwestycji Roku”,
 • b) promocję Laureatów w biuletynie promocyjnym wydanym po Gali Finałowej,
 • c) promocję Laureata na stronie www.inwestycjaroku.pl oraz www.kign.pl w zakładce „Inwestycja Roku” oraz mediach społecznościowych Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.inwestycjaroku.pl
 2. 2. Organizator w IV kwartale roku będzie podejmował w drodze uchwały terminy przyjmowania zgłoszeń i okres za jaki można zgłaszać inwestycje.
 3. 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 4. 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.
 5. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.