Regulamin konkursu Inwestycja Roku

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs „Inwestycja Roku” (dalej: „Konkurs”) organizowana jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Organizatorem Konkursu jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami.
 3. Organizator jest reprezentowany przez Biuro Organizacyjne Konkursu „Inwestycja Roku” (dalej: „Biuro Organizacyjne”).

§ 2
CELE KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest:
 2. promowanie i wspieranie inwestycji wyróżniających się wyjątkowymi rozwiązaniami w obszarach takich jak m.in: energooszczędność, zagospodarowanie urbanistyczne, funkcjonalność/użyteczność,
 3. wyłonienie i nagrodzenie inwestycji wyróżniających się szczególnymi walorami.

§ 3
ZAKRES KONKURSU

 1. W Konkursie wyodrębnia się następujące kategorie inwestycji:
 2. mieszkalne, w tym: budowa budynków mieszkalnych, modernizacja budynków mieszkalnych etc.
 3. obiekty biurowe i handlowe, w tym: budowa obiektów biurowych, budowa obiektów handlowych, modernizacja obiektów biurowych, modernizacja obiektów handlowych etc.
 4. obiekty przemysłowe, w tym: budowa obiektów przemysłowych, modernizacja obiektów przemysłowych etc.
 5. obiekty sportu, rekreacji i wypoczynku oraz tereny zielone w tym: budowa obiektów sportowych, budowa obiektów wypoczynkowych, modernizacja obiektów sportowych, modernizacja obiektów wypoczynkowych, tworzenie i modernizowanie parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich etc.
 6. obiekty kultury i edukacji, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty sakralne, w tym: budowa obiektów kultury, budowa obiektów edukacji, modernizacja obiektów kultury, modernizacja obiektów edukacji, budowa obiektów użyteczności publicznej, modernizacja obiektów użyteczności publicznej, budowa obiektów kultu religijnego, modernizacja obiektów kultu religijnego etc.
 7. inżynieryjne, w tym: budowa infrastruktury transportowej, budowa infrastruktury technicznej, modernizacja infrastruktury transportowej, modernizacja infrastruktury technicznej etc.
 8. obiekty historyczne, w tym: modernizacja obiektów historycznych, modernizacja obiektów zabytkowych.
 9. adaptacje, w tym: wszelkie inwestycje mające na celu zmianę dotychczasowego sposobu użytkowania i wdrożenie nowych funkcji użytkowych.
 10. innowacyjne inwestycje proekologiczne, w tym wszelkieinwestycje mające na celu ochronę środowiska naturalnego.  
 11. mural roku, wielkoformatowy obraz ścienny malowany w celach dekoracyjnych, reklamowych lub informacyjnych.
 12. projekty architektoniczne.
 13. Pojedyncza inwestycja może zostać zgłoszona w kilku kategoriach.

§ 4
PRAWO ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 1. Prawo zgłoszenia inwestycji do Konkursu przysługuje inwestorowi lub projektantowi lub wykonawcy (dalej: „Zgłaszający”).
 2. Zgłoszenie może zostać dokonane indywidualnie przez każdą ze stron lub wspólnie.

§ 5
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 1. Zgłoszenia inwestycji do Konkursu przyjmowane są w terminach określonych uchwałą podjętą przez Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami (Załącznik nr 1).
 2. Zgłoszenie inwestycji do udziału w Konkursie następuje poprzez wypełnienie karty zgłoszenia (Załącznik nr 2) i dostarczenie jej do Biura Organizacyjnego Konkursu.
 3. Zgłoszenie powinno obejmować wypełnioną kartę zgłoszenia oraz zestaw załączników.
 4. W przypadku braków stwierdzonych na etapie rozpatrywania zgłoszenia przez Biuro Organizacyjne, Zgłaszającemu przysługuje prawo uzupełnienia dokumentacji w terminie do 7 dni od skutecznego powiadomienia o tym fakcie.
 5. Tradycyjną kartę zgłoszenia należy przesłać niezwłocznie na adres Biura Organizacyjnego wraz
  z potwierdzenie dokonania opłaty rejestracyjnej.
 6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo, a Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów dostarczonych przez Zgłaszającego w celach marketingowych i promocyjnych dotyczących udziału w Konkursie.

§ 6
ORGANIZACJA KONKURSU

 1. Konkurs jest dwustopniowy. Udział w Konkursie jest odpłatny.
 2. I etap Konkursu:
 3. polega na rozpatrzeniu przez Biuro Organizacyjne pod względem formalnym przesłanego zgłoszenia do Konkursu wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty rejestracyjnej,
 4. decyzja o zakwalifikowaniu zgłoszenia do II etapu zostanie przesłana pisemnie w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia do Biura Organizacyjnego Konkursu, nie licząc czasu dostarczenia przesyłki przez pocztę,
 5. Biuro Organizacyjne weryfikuje zgłoszone inwestycji pod względem formalnym dopuszczając
  je do II etapu Konkursu,
 6. udział w I etapie Konkursu i zakwalifikowanie się do II etapu Konkursu nie obliguje do udziału w II etapie Konkursu,
 7. Zgłaszający w terminie 5 dni od daty otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu do II etapu Konkursu, zobligowany jest do pisemnego poinformowania Biura Organizacyjnego o udziale w II etapie Konkursu.
 8. Zgłoszenie do I etapu Konkursu następuje wraz z uiszczeniem opłaty rejestracyjnej związanej
  z promocją, o której mowa w § 10 pkt. 2 Regulaminu w wysokości:
 9. 300,00 zł dla Firm Członkowskich Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami,
 10. 500,00 zł dla pozostałych firm.
 11. II etap Konkursu:
 12. polega na ocenie inwestycji na podstawie przesłanego zgłoszenia. Kapituła Konkursowa zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia oględzin wybranych inwestycji,
 13. wyniki II etapu są równoznaczne z rozstrzygnięciem konkursu i zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali Finałowej.
 14. Udział w II etapie Konkursu jest odpłatny w związku z promocją, o której mowa w § 10 pkt. 3 Regulaminu – Zgłaszający wpłaca na koszty organizacyjne Konkursu kwotę:
 15. 1 500,00 zł – dla kategorii mural roku
 16. 2 000,00 zł – dla inwestycji o nakładach do 500 000,00 zł oraz dla kategorii projekty architektoniczne
 17. 3 000,00 zł – dla inwestycji o nakładach od 500 001,00 zł – 1 000 000,00 zł
 18. 5 000,00 zł – dla inwestycji o nakładach powyżej 1 000 001,00 zł
 19. Wszystkie kwoty o których mowa w § 6 pkt. 3 i pkt. 5 są kwotami netto.
 20. Wpłaty na koszty organizacyjne Konkursu dokonuje się na konto Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami: ING Bank Śląski nr 51 1050 1214 1000 0090 3068 9393 z dopiskiem
  „Inwestycja Roku”.

§ 7
BIURO ORGANIZACYJNE

 1. Biuro Organizacyjne funkcjonuje pod adresem:

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami

ul. Mickiewicza 29

40 – 085 Katowice

Tel.: 519 086 195, 505 702 011

e-mail: biuro@inwestycjaroku.pl  

 • Do zadań Biura Organizacyjnego należy:
 • zdalna pomoc Zgłaszającym przy wypełnianiu karty zgłoszenia i kompletowaniu dokumentacji,
 • organizacja Konkursu i jego promocja,
 • współpraca oraz pomoc w organizacji pracy Kapituły Konkursu,
 • organizacja Gali Finałowej, podczas której zostaną ogłoszeni Laureaci Konkursu,
 • prowadzenie strony internetowej www.inwestycjaroku.pl

§ 8
KAPITUŁA KONKURSU

 1. Kapitułę Konkursu powołuje Zarząd Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.
 2. Kapitułę Konkursu tworzą osoby powszechnie szanowane, cieszące się autorytetem, posiadające dorobek naukowy w danych kategoriach inwestycji.
 3. Kapitule Konkursu przewodzi Przewodniczący Kapituły Konkursu, wyłoniony w drodze jawnego głosowania podczas pierwszych obrad Kapituły Konkursu.
 4. Kapituła Konkursowa obraduje w terminie do 45 dni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń
  do Konkursu.
 5. W szczególnych przypadkach, Przewodniczący Kapituły Konkursu może powołać dodatkowych ekspertów.
 6. Do zadań Kapituły Konkursu należy:
 7. współpraca z Biurem Organizacyjnym,
 8. wybór Laureatów w poszczególnych kategoriach Konkursu,
 9. kierowanie się obiektywizmem przy dokonywaniu wyborów kształtujących wyniki Konkursu,
 10. promowanie Konkursu.
 11. Kapituła Konkursowa zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia oględzin wybranych inwestycji zgodnie z § 6 pkt 4 a.
 12. Od decyzji Kapituły Konkursu nie przysługuje prawo odwołania.

§ 9
WARUNKI OCENY

 1. Kapituła Konkursu dokonuje oceny zgłoszeń wg wagi punktowej 1-10 kierując się następującymi kryteriami:
 2. innowacyjność zastosowanych rozwiązań w inwestycji,
 3. nowoczesność zastosowanych rozwiązań w inwestycji,
 4. funkcjonalność inwestycji,
 5. poziom energooszczędności,
 6. wprowadzone udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami,
 7. wpływ na ład urbanistyczny,
 8. rodzaj zastosowanych materiałów budowlanych,
 9. wpływ na środowisko,
 10. wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy otoczenia,
 11. ekonomiczna zasadność inwestycji.
 1. Przy ocenie zgłoszonych murali Kapituła Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

–  czy mural został w całości wykonany na terenie Polski,

– tematyka, która jest dowolna, jednak nie może zawierać treści politycznych, religijnych, erotycznych, obraźliwych lub propagujących dyskryminację lub przemoc,

– trwałość i jakość użytych materiałów,

– wymiary muralu – powierzchnia to minimum 15m2.

1.2 Przy ocenie zgłoszonych murali Kapituła Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

– skala projektu, wkomponowanie w otoczenie,

– funkcjonalność, ergonomia i zastosowane udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami,

– zastosowanie rozwiązań proekologicznych i estetyka.

§ 10
WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

 1. Za udział w Konkursie przewiduje się wyróżnienia i nagrody.
 2. W ramach promocji w I etapie Konkursu przewiduje się:
 3. prezentację inwestycji na stronie www.inwestycjaroku.pl obejmującą m.in. nazwę inwestycji, lokalizację, zdjęcia inwestycji, wartość inwestycji, dane Zgłaszającego,
 4. dyplom za uczestnictwo w I etapie Konkursu.
 5. W ramach promocji w II etapie Konkursu przewiduje się:
 6. prezentację inwestycji na stronie www.inwestycjaroku.pl oraz www.kign.pl obejmującą m.in. nazwę inwestycji, lokalizację, zdjęcia inwestycji, wartość inwestycji, dane Zgłaszającego,
 7. prezentację inwestycji w mediach społecznościowych Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami  obejmującą m.in. nazwę inwestycji, lokalizację, zdjęcia inwestycji, wartość inwestycji, dane Zgłaszającego,
 8. dyplom za uczestnictwo w II etapie Konkursu,
 9. udział jednego przedstawiciela Zgłaszającego w Gali Finałowej, podczas której nastąpi ogłoszenie Laureatów Konkursu,
 10. udział dodatkowych przedstawicieli Zgłaszającego w Gali Finałowej możliwy będzie za dodatkową opłatą wnoszoną na poczet kosztów organizacyjnych,
 11. promocję inwestycji w biuletynie promocyjnym wydanym z okazji Gali Finałowej.
 12. Dla Laureatów poszczególnych kategorii Konkursu przewiduje się:
 13. uhonorowanie podczas Gali Finałowej Statuetką „Inwestycja Roku” za zajęcie I miejsca w danej kategorii,
 14. promocję Laureatów w biuletynie promocyjnym wydanym po Gali Finałowej,
 15. promocję Laureata na stronie www.inwestycjaroku.pl oraz www.kign.pl w zakładce „Inwestycja Roku” oraz mediach społecznościowych Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.inwestycjaroku.pl
 2. Organizator w IV kwartale roku będzie podejmował w drodze uchwały terminy przyjmowania zgłoszeń
  i okres za jaki można zgłaszać inwestycje.
 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.