Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Stefana Batorego 26
w Bielsku-Białej – działka nr 312/86 obręb Żywieckie Przedmieście

Pełna nazwa Inwestycji:
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Stefana Batorego 26 w Bielsku-Białej – działka nr 312/86 obręb Żywieckie Przedmieście

Zgłaszający:
Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
ul. Komorowicka 72, 43-300 Bielsko-Biała

Inwestor:
Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
ul. Komorowicka 72, 43-300 Bielsko-Biała

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budowlane Dombud S.A.
ul. Michała Drzymały 15, 40-059 Katowice

Projektant:
Pracownia Projektowa „JKM” mgr inż. arch. Jacek Majewski,
ul. Śląska 17, 43-300 Bielsko-Biała

Okres prac:
15.02.2021 r. – 30.12.2022 r.

Lokalizacja:
ul. Stefana Batorego 26 w Bielsku-Białej – działka nr 312/86 obręb Żywieckie Przedmieście

Wartość inwestycji:
8 323 277,25 zł


Przedsięwzięcie budowlane polegało na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą (drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki i dojścia, tereny biologicznie czynne, instalacje zewnętrzne i przyłącza). Projekt wielorodzinnego budynku mieszkalnego w ramach społecznego budownictwa czynszowego przy ul. Stefana Batorego 26 sporządziła Pracownia Projektowa JKM Jacka Majewskiego z Bielska-Białej. Na podstawie warunków o warunkach zabudowy z dn. 04 lipca 2019r. oraz Decyzji Prezydenta Miasta z dn. 10 grudnia 2019r. zatwierdzającej projekt budowlany udzielono pozwolenia na budowę.

Budowa rozpoczęła się wiosną 2021 roku. W dniu 15.02.2021r. został przekazany plac budowy wykonawcy – Przedsiębiorstwu Budowlanemu DOMBUD S.A. z Katowic.

Powstał budynek wielorodzinny o podłużnym kształcie wzdłuż osi wschód-zachód o wysokości 6 kondygnacji, w tym 5 kondygnacji naziemnych mieszkalnych z wydzielonymi 30 lokalami, po sześć mieszkań na każdym piętrze, wielkości od 37 do 69 m2 (pięć jednopokojowych, piętnaście dwupokojowych i dziesięć trzypokojowych) oraz piwnicą z komórkami lokatorskimi. Budynek posiada formę prostopadłościanu z wycofaniem elewacji w miejscu przeszklonej klatki schodowej i nadwieszeniem dachu. Budynek przykryto dachem płaskim obejmującym swoim zasięgiem od strony południowej i zachodniej również balkony.

Budynek posiada układ korytarzowy z jedną klatką schodową oraz windą łączącą wszystkie kondygnacje. W kondygnacji piwnic zlokalizowano pomieszczenia techniczne, gospodarcze i sanitarne, komórki lokatorskie dla każdego mieszkania, wózkownię oraz rowerownię. Obiekt eliminuje bariery architektoniczne i jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze względu na zastosowanie windy (obsługuje wszystkie sześć kondygnacji) istnieje możliwość przystosowania wybranych mieszkań dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przewidziano pięć mieszkań dwupokojowych dla niepełnosprawnych.

Na terenie zaprojektowano układ dwukierunkowych dróg wewnętrznych – manewrowych. Główną drogą wewnętrzną od której poprowadzono dojazdy do projektowanych parkingów jest istniejąca droga zlokalizowana po północnej stronie budynku. Droga ta stanowi również połączenie istniejącego wewnętrznego układu drogowego z siecią dróg publicznych poprzez istniejący zjazd publiczny na drogę gminną – ul. Stefana Batorego.

Na terenie przewidziano dwa parkingi dla samochodów osobowych. Pierwszy z nich zlokalizowano po północnej stronie budynku a drugi po jego wschodniej stronie. Na parkingach przewidziano 45 miejsc postojowych, w tym 8 miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Na teren wokół budynku wjeżdża się z jednej strony przez bramę, z drugiej przez szlaban, przejazd jest dostępny również dla mieszkańców okolicznych budynków będących własnością BB TBS. W miesiącu grudniu 2022r. odbyły się czynności odbiorowe z wykonawcą budynku i Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej. W dniu 30.12.2022r. otrzymano decyzję udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Inwestycja przebiegała zgodnie z planem i harmonogramem rzeczowo-finansowym. Kosztowała niewiele ponad 9 mln zł i została sfinansowana z bezzwrotnych środków zewnętrznych z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, Finansowania zwrotnego z Banku Gospodarstwa Krajowego, środków finansowych przekazanych przez Miasto, partycypacji mieszkańców oraz środków własnych BB TBS. Najemcy do lokali mieszkalnych zostali zakwalifikowani w wyniku naborów przeprowadzonych przez miasto Bielsko-Biała.

Mieszkania wybudowane przez BB TBS objęte są systemem dopłat do czynszu z programu „Mieszkanie na Start”. Oznacza to, że osoba spełniająca ustawowe warunki dochodowe w ciągu 15 lat będzie płacić pomniejszony o kwotę świadczenia czynsz, a różnica – dopłata – trafi bezpośrednio do TBS-u z Gminy, z którą została podpisana odpowiednia umowa. Gmina środki na dopłaty do czynszu otrzyma z Funduszu Dopłat.