Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Pełna nazwa inwestycji:
Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Zgłaszający:
Województwo Zachodniopomorskie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin

Inwestor:
Województwo Zachodniopomorskie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin

Generalny wykonawca:
Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa

Projektant:
PAS PROJEKT Sp. z o.o., 05-830 Nadarzyn, ul. Plantowa 5 – autor koncepcji i projektu budowlanego
FBA Sp. z o.o., 71-314 Szczecin, ul. Traugutta 152 – autor projektów wykonawczych

Okres prac:
10.2019 – 03.2023 r.

Lokalizacja:
Szczecin, ul. Marszałka J. Piłsudzkiego 40

Wartość inwestycji:
178 155 872,75 zł

 

Budowa nowej skonsolidowanej siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie to połączenie adaptacji budynku, który wpisał się w krajobraz Szczecina, jak i budowa nowoczesnego budynku pasywnego. Nowa siedziba to rezygnacja z rozproszonych lokalizacji, których w pewnym okresie było nawet 15, na rzecz jednego miejsca w centrum miasta, bardzo dobrze skomunikowanego.
Inwestycja współfinansowana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Z RPO WZ dofinansowanie wyniosło ~82% wartości inwestycji, pozostała kwota pochodziła z budżetu Województwa. Montaż finansowy zakładał wykorzystanie różnych źródeł finansowania zewnętrznego (poza budżetem Województwa) i były to:
– Działanie 2.1 – Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego siedziby UM WZ w Szczecinie;
– Działanie 2.13 – Termomodernizacja budynku przy ulicy Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie na potrzeby siedziby UM WZ w Szczecinie;
– Działanie 10.1 – Remont, modernizacja i adaptacja budynku na potrzeby instytucji zajmującej się realizacją zadań w ramach RPO WZ 2014-2020 – Pomoc Techniczna;
– budżet państwa.

W dniu 4 października 2019 r. nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a firmą Mostostal Warszawa S.A., której przedmiotem była realizacja Inwestycji: „Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecnie” w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a dokładnie rzecz ujmując – doprojektuj i wybuduj ponieważ Zamawiający dysponował projektem budowlanym i prawomocną decyzją pozwolenia na budowę. Wykonawca zobowiązany był wykonać projekty wykonawcze. W dniu 10 października 2019 r. Zamawiający przekazał Wykonawcy teren budowy, który został przejęty przez Wykonawcę bez uwag i od tego czasu rozpoczęła się realizacja Inwestycji. Projekt zakładał etapowanie inwestycji. Inwestycja dzieliła się na 2 niezależne etapy. W pierwszym etapie przeznaczone było do zrealizowania Zadanie 1. Następnie Zadanie 2. Etap drugi możliwy jest do wykonania bez ingerencji w strukturę budynku etapu pierwszego. Głównym kryterium podziału przedsięwzięcia na etapy była możliwość technicznego wydzielenia, niezależnego finansowania i realizacji każdego zakresu prac. Podział uwzględnia specyfikę prac budowlanych oraz instalacyjnych. Każde z zadań składa się z robót niezbędnych dla osiągnięcia celu zadania, tj. robót rozbiórkowych, budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych w branżach sanitarnej, elektroenergetycznej oraz teletechnicznej. Na etapie pierwszym — termomodernizacji, podczas wykonania części dobudowywanej konstrukcja budynku zostanie zaprojektowana w ten sposób, aby podczas wykonania łącznika nie ingerować w schemat statyczny konstrukcji. Konstrukcja etapu pierwszego będzie niezależna — oddylatowana od konstrukcji etapu drugiego. Procentowy udział poszczególnych etapów w odniesieniu do całego projektu wygląda następująco etap I — 37%, etap II — 63%. Roboty te uzupełniają się nie powodując konieczności wstrzymania lub zaniechania robót należących do innego etapu.

Zadanie 1 – Termomodernizacja budynku przy ulicy Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie wraz z remontem i dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
Zadanie 1 to rozbudowa istniejącego ponad 100 letniego budynku przy ulicy Piłsudskiego w Szczecinie po byłej przychodni zdrowia która działał od czasu zakończenia wojny do 2007r., a wcześniej działała tu szkoła. Budynek będący przykładem modernizmu, znajduje się pod ochroną konserwatorską, wiele prac wykonano w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie. W latach 1957-2004 w budynku funkcjonowało bardzo lubiane kino studyjne DELFIN, które w tamtym czasie wyposażone było w bardzo nowoczesny system nagłośnienia i fotele lotnicze. W budynku w miejscu kina powstała największa bardzo nowoczesna sala konferencyjna na ponad 180 miejsc. Dokumentacja projektowa i rozwiązania technologiczne zakładają obniżenie zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania do poziomu nieprzekraczającego 60 kWh/m2rok, co czyni budynek budynkiem niskoenergetycznym. Ponadto przebudowa budynku uwzględnia wymagania proekologicznego systemu oceny budynków BREEAM – i uzyskał certyfikat na poziomie Very Good.
Budynek ma 5 kondygnacji nadziemnych i dwie podziemne.

Zadanie 2 – Budowa demonstracyjnego budynku siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie przy ulicy Mazowieckiej 14 w Szczecinie.
Zadnie 2 to budowa nowego budynku pasywnego. Budynek posiada dwie kondygnacje podziemne pełniące funkcję parkingu (dla samochodów, rowerów i motocykli) oraz sześć kondygnacji naziemnych. Na parkingu znajdują się miejsca ładowania samochodów elektrycznych (10 pkt). Budynek otrzymał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Budynek charakteryzuje się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię użytkową do ogrzewania, nie przekraczającą 10 kWh/m2rok, co zostało potwierdzone certyfikatem Passiv House Institute w Darmstadt.
W centralnej części budynku, zaprojektowano reprezentacyjne atrium, które przechodzi od parteru do ostatniej kondygnacji. Atrium zwieńczone jest świetlikiem. Zaprojektowano dwa trakty, jeden z pośrednim doświetleniem od strony atrium, drugi od ścian zewnętrznych. Pomiędzy ciągami pomieszczeń zaprojektowano komunikację z trzema windami zapewniającymi komunikację pomiędzy wszystkimi kondygnacjami. Zaprojektowano dwa trzony zawierające ewakuacyjną klatki schodowe – 1 klatka schodowa z wiatrołapem, 2 klatka wychodząca na atrium oraz pomieszczenie techniczne, socjalne i szacht.
W budynku przewidziano dwie kondygnacje podziemne: kondygnacja -2, na której znajduje się parking oraz pomieszczenia techniczne, kondygnacja -1, na której znajduje się parking oraz węzeł szatniowo-sanitarny, pomieszczenia techniczne i ciąg komunikacyjny łączący budynek pasywny z budynkiem istniejącym. Na parterze znajdują się pomieszczenia biurowe, sala edukacyjno-konferencyjna, recepcja oraz pomieszczenia ochrony. Główne wejście do budynku zaprojektowano od ulicy Mazowieckiej (południowa ściana budynku). Na wyższych kondygnacjach wydzielono głównie pomieszczenia biurowe. Na ostatniej kondygnacji od strony ulicy Mazowieckiej znajduje się otwarty taras z ogrodem.
Bryła budynku przypomina sześcian z zaokrąglonymi krawędziami o promieniu 4m, założony na planie zbliżonym do kwadratu Od frontu budynku znajduje główne wejście do budynku, drugie wejście od strony dziedzińca. Wejścia są podkreślone za pomocą charakterystycznego zadaszenia. Z dwóch stron budynku zaprojektowano podcień. Budynek posiada pasowy układ okien, podkreślenie wyoblania za pomocą charakterystycznego detalu attyki.

Powierzchnia działki budowlanej 5.918,50 m2,

Powierzchnia zabudowy 3.747,20 m2, w tym:
– 2.063,10 m2 budynek przebudowywany,
– 1.684,10 m2 budynek nowy.

Kubatura budynków 116.453,09 m3, w tym:
– 45.012,52 m3 budynek przebudowywany,
– 71.440,57 m3 budynek nowy.

Powierzchnia użytkowa 10.679,30 m2 w tym:
– 5.008,60 m2 budynek przebudowywany,
– 5.670,70 m2 budynek nowy.

Powierzchnia całkowita (m²) 22.682,50 m2, w tym:
– 8.836,10 m2 budynek przebudowywany,
– 13.846,40 m2 budynek nowy.

W obiektach działa system BMS (ang. Building Management System), czyli system zarządzania budynkiem, który ma na celu efektywne zarządzanie energetyczne, administrowanie obiektem i sterowanie wszystkimi systemami w budynkach przy równoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości powietrza, komfortu termicznego, odpowiedniego oświetlenia
Priorytetem przy realizacji tego projektu była ekologia. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych udało się osiągnąć poziom zużycia energii poniżej 10 kWh na metr kwadratowy w ciągu całego roku. Oznacza to, że skonsolidowana siedziba Urzędu zużywa osiem razy mnie energii mniej niż inne obiekty o podobnej funkcji i kubaturze. Jest to pierwszy tak duży budynek administracji samorządowej w Polsce i jeden z nielicznych w Europie, który uzyskał certyfikat Passiv House Institute w Darmstadt jako potwierdzenie pasywności.
Budynek pozyskuje energię z ziemi i słońca. W ramach inwestycji wykonano 26 odwiertów sond geotermalnych, każdy na głębokość 200 metrów. Na dachu zainstalowanych zostało ponad 100 paneli fotowoltaicznych.
Obiekt „zbiera” energię, ale także zatrzymuje wody opadowe. Deszczówka gromadzona w specjalnych zbiornikach jest wykorzystywana do spłukiwania toalet oraz do podlewania zieleni.
Na instalacji wodnej działa system wykrywania wycieków. Są elektrozawory odcinające i baterie z ograniczonym przepływem wody. Ekologii ma służyć też nowoczesny, inteligentny system wentylacji, chłodzenia i ogrzewania. Utrzymanie optymalnej temperatury ułatwiają refleksole (rolety), którymi można przysłonić część świetlika zamykającego atrium od góry. Natomiast praca żaluzji zewnętrznych, które są na elewacji, będzie dostosowywana do nasłonecznienia, ale też prędkości wiatru. Zapobieganie nadmiernemu wychładzaniu lub nagrzewaniu pomieszczeń pozwala zredukować zużycie energii.
Województwo Zachodniopomorskie stawia również na ekologiczny transport pracowników. W podziemnym garażu znajdują się stacje do ładowania pojazdów elektrycznych, a także rowerownia na 50 rowerów z „piętrowymi” stojakami, szatniami i sanitariatami. Na zewnątrz znajduje się dodatkowo 35 stanowisk do przypięcia rowerów.
Na dachu budynku zaplanowano małą strefę wypoczynku z tarasem widokowym znajdującym się 26 m ponad poziomem chodnika. Posadzono drzewa, krzewy i kwiaty. Są też budki lęgowe dla ptaków i owadów. Na dziedzińcu znalazły się miejsca odpoczynku z nasadzeniami, a na dachu budynku technicznego jest łąka kwietna.
Na zewnętrznych terenach Urzędu posadzono: 182 krzewy iglaste, 350 krzewów liściastych, 16 drzew, 312 bylin i traw, 216 szt. bluszczu, 77,6m2 krzewów ekranowych. Większość nasadzeń to gatunki rodzime, atrakcyjne dla ptaków i owadów (m.in. brzozy, sosny, parocje, graby, cisy, derenie). W atrium wiszą liany o łącznej długości 24m, gdzie powierzchnia zielona wynosi 22,6m2. Na zielonej ścianie o powierzchni 86m2 posadzono 3.078 roślin. Na wyspach zielonych o łącznej powierzchni 21m2 posadzono 116 roślin. Łączna ilość nasadzeń wynosi ponad 4.300 szt.
Dodatkowo elewację zmodernizowanego gmachu przy ul. Piłsudskiego zdobią dwa ogromne murale wykonane farbami fotokatalitycznymi pochłaniającymi zanieczyszczenia.

Nowa siedziba Urzędu to także przykład dostosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku zamontowane są stacjonarne pętle indukcyjne. W budynkach znajdują się plany tyflograficzne, które ułatwiają osobom niewidomym i słabowidzącym orientację w przestrzeni obiektu. W obu budynkach, w przestrzeniach najbardziej uczęszczanych znajdują się oznaczenia fakturowe: dotykowe ścieżki naprowadzające i dotykowe pola ostrzegawcze. Ścieżki naprowadzające i pola uwagi znajdują się również na dziedzińcu wewnętrznym, łączącym oba budynki siedziby.
Wszystkie drzwi pomieszczeń użytkowych oraz pochwyty na klatkach schodowych zostały oznaczone w alfabecie Braille’a co realizowane było w porozumieniu z Polskim Związkiem Niewidomych. Zastosowano kontrast pomiędzy powierzchnią posadzki i ścian oraz na obramowaniu drzwi pomieszczeń użytkowych, zastosowano kontrastowe pasy na przeszkleniach (drzwi wewnętrzne, arkady), zastosowano oznaczenia kontrastowe na pierwszym i ostatnim stopniu biegu schodów oraz w innych miejscach, gdzie występuje różnica poziomów, np. podjazd na parkingu podziemnym, podjazd na scenę w sali „Delfin”. Na wszystkich piętrach znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Toalety są oznakowane odpowiednimi piktogramami. W obu budynkach zamontowano infokioski dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Nowa siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie to połączenie różnych aspektów ekologii i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii do czego zachęcamy mieszkańców województwa, ale również obiekt przyjazny i dostępny dla wszystkich. To także wkład w rewitalizację kolejnych kwartałów miasta.