Kontynuacja rewitalizacji zabytkowych kamienic na terenie miasta Piły
jako część zadania "Program rewitalizacji obszarów miejskich miasta Piły"
- budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Konarskiego 35

Pełna nazwa inwestycji:
Kontynuacja rewitalizacji zabytkowych kamienic na terenie miasta Piły jako część zadania „Program rewitalizacji obszarów miejskich miast Piły” – budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Konarskiego 35

Zgłaszający:
Zarządca nieruchomości – Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pile z siedzibą w Pile przy ul. Sikorskiego 82a

Inwestor:
Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 35 w Pile z siedzibą w Pile przy ul. Sikorskiego 82a

Generalny wykonawca:
Pil-Inwest Sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy ul. Wybickiego 17

Projektant:
Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pile z siedzibą w Pile przy ul. Sikorskiego 82a

Okres prac:
21.09.2022 – 03.04.2023 r.

Lokalizacja:
Piła, ul. Konarskiego 35

Wartość inwestycji:
145 675,26 zł

 

Inwestycja realizowana przez Pilskie TBS Spółka z o.o. jako zarządca nieruchomości – inwestor zastępczy wspólnot mieszkaniowych w zakresie kompleksowych remontów budynków mieszkalnych – przedwojennych kamienic objętych ochroną konserwatorską – zlokalizowanych w centrum miasta.

Czynności inwestora zastępczego stanowiły: 

– aktywizacja współwłaścicieli nieruchomości wytypowanych do rewitalizacji poprzez organizowanie spotkań – konsultacji z mieszkańcami w celu aktywnego włączenia się wspólnot mieszkaniowych do realizacji remontów kamienic z uwzględnieniem ich potrzeb i oczekiwań,
– przygotowanie propozycji rzeczowej i finansowej remontów, analiza możliwości realizacji remontów z udziałem zewnętrznych środków finansowych, pozyskanie kredytów (kredyty termomodernizacyjny z premią oraz kredyty remontowe z premią remontową z funduszu termomodernizacji i remontów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego),
– opracowanie wstępnej koncepcji i dokumentacji technicznej oraz uzyskanie wymaganych prawem niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, wyłonienie w procedurach konkurencyjnych wykonawców robót, nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami, zakończenie i rozliczenie inwestycji.

Od 2007 roku przeprowadzono rewitalizację, w tym termomodernizację oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w łącznie 153 budynkach.

Zakres prac rewitalizacyjnych i termomodernizacyjnych budynku przy ul. Konarskiego 35 w Pile:

– remont elewacji frontowej budynku w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu – Delegatura w Pile oraz Wydziałem Architektury Urzędu Miasta, z odtworzeniem detali architektonicznych, z zastosowaniem nowoczesnych, wysokiej klasy renowacyjnych materiałów budowlanych,
– docieplenie pozostałych ścian budynku,
– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
– wzmocnienie konstrukcyjne ścian zewnętrznych w obrębie nadproży okiennych.

Uzyskane efekty:

– zwiększenie energooszczędności budynku z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów budowlanych i wykończeniowych – zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło na podstawie opracowanego audytu energetycznego wynosi 30%
– realizacja remontu z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych w ramach preferencyjnych kredytów termomodernizacyjnych i remontowych (BGK) podnoszących ekonomiczną zasadność inwestycji – uzyskano 22.995,16 zł premii remontowej,
– wprowadzenie ładu architektonicznego w centrum miasta – realizacja remontu w ramach „Programu rewitalizacji obszarów miejskich miasta Piły” przyjętego uchwałą nr XXXVI/460/13 Rady Miasta Piły w dniu 27 sierpnia 2013 r.
– podniesienie atrakcyjności otoczenia wyremontowanego budynku jako miejsca
integracji społecznej i pobudzenie rozwoju gospodarczego poprzez podniesienie atrakcyjności handlowej lokalu użytkowego.

Podjęte działania przyczyniły się do osiągnięcia założonych przez program celów:

– przywrócenie dawnej świetności nieruchomościom,
– wzrost znaczenia obszarów miejskich i obszaru o funkcjach subregionalnych oraz ogólnomiejskich w kontekście jego uwarunkowań przestrzennych,
– poprawa funkcjonalności obszarów centralnych Piły jako miejsca integracji społecznej mieszkańców, centrum kultury, miejsca spędzania wolnego czasu, zakupów i rekreacji,
– podniesienie atrakcyjności przestrzennej obszarów miejskich Piły w skali regionu i kraju zmierzająca do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej obszaru,
– wzmocnienie spójności przestrzennej obszarów miejskich Piły,
– poprawa warunków mieszkaniowych w obszarach centralnych,
– poprawa atrakcyjności przestrzennej kluczowych terenów aktywizacji turystycznej i rozwój usług rekreacji, sportu, wypoczynku, rozrywki oraz korzystania z usług kultur,
– ochrona środowiska naturalnego obszarów centralnych zmierzająca do poprawy warunków korzystania z usług obszaru oraz warunków zamieszkiwania,
– rozwój infrastruktury społecznej na rzecz wsparcia osób zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym i zawodowym, szczególnie mieszkańców obszarów.