Modernizacja infrastruktury technicznej wokół pawilonu
przy ul. Stawowej 29 w Bielsku-Białej

Pełna nazwa Inwestycji:
Modernizacja infrastruktury technicznej wokół pawilonu przy ul. Stawowej 29 w Bielsku-Białej związana z rozbudową drogi wewnętrznej i chodników, traktów pieszo-jezdnych, budową miejsc postojowych oraz uzbrojenia terenowego, w tym przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z pozostałymi robotami towarzyszącymi.

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Strzecha” w Bielsku-Białej

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Strzecha” w Bielsku-Białej

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RADEX” Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała ul. Cegielniana 25

Projektant:
Pracownia Projektowa mgr inż. Joanna Drożdż-Nowak

Okres prac:
11.2022 – 12.2023 r.

Lokalizacja:
Bielsko-Biała, rejon Pawilonu – ul. Stawowa 29

Wartość inwestycji:
1 518 607,80 zł

Kategoria inwestycji – modernizacja infrastruktury technicznej wokół pawilonu przy ul. Stawowej 29 w Bielsku-Białej związana z rozbudową drogi wewnętrznej i chodników, traktów pieszo-jezdnych, budową miejsc postojowych oraz uzbrojenia terenowego, w tym przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z pozostałymi robotami towarzyszącymi.
Pawilon użytkowy przy ul. Stawowej 29 w Bielsku-Białej, który wchodzi w skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha” w Bielsku-Białej, został uprzednio poddany robotom termo-modernizacyjnym. W latach ubiegłych posiłkując się pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w pawilonie przy ul. Stawowej 29 zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania oraz docieplono ściany zewnętrzne wydatkując na ten cel ponad 1mln 700 tys. zł. Powyższe w zdecydowany sposób wpłynęło na poziom energooszczędności obiektu. W celu eliminacji barier architektonicznych oraz wprowadzenia udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami zainwestowano ponadto kwotę blisko 200 tys. zł. na wyposażenie obiektu w zewnętrzny dźwig osobowy. Umożliwienie w szczególności osobom starszym i niepełnosprawnym korzystanie z usług i działalności prowadzonej w pawilonie było szczególnie istotne także dlatego, że w 2023 r. na piętrze pawilonu, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, uruchomiono we współpracy z Prezydentem Miasta Bielsko-Biała – Klub Seniora.
Wspomniany pawilon przy ul. Stawowej 29 jest centralnym miejscem Osiedla Wojska Polskiego, na którym dominuje zabudowa mieszkaniowa spółdzielcza, której towarzyszą także budynki wielorodzinne wspólnot mieszkaniowych. Zabudowa wielorodzinna skupia ogólnie 21 dużych budynków wielorodzinnych (w tym 13 budynków SM Strzecha oraz 8 budynków będących w zarządach innych jednostek). Zabudowę uzupełnia także kilkanaście budynków jednorodzinnych. Obszar gruntowy całego osiedla wynosi ponad 35 ha, z tego Spółdzielnia zarządza powierzchnią terenu wielkości 8 ha. Szacuje się, że łączna ilość osób zamieszkałych na osiedlu wynosi ok. 4500 osób, w tym zamieszkałych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha” – ok. 2500 osób.


INWESTYCYJNE CELE DO OSIĄGNIĘCIA
Opisane wyżej cechy urbanistyczno-demograficzne Osiedla Wojska Polskiego są fundamentem, na którym realizują się handlowo-usługowe funkcje dwukondygnacyjnego pawilonu przy ul. Stawowej 29, którego powierzchnia użytkowa wszystkich lokali wynosi 2814 m2 . Jest to największy tego typu obiekt w naszej Spółdzielni. Z tych powodów modernizacja okalających go traktów pieszo-jezdnych miała tak wielkie znaczenie zarówno od strony poprawy wewnętrznego bezpieczeństwa ruchu lokalnego, wygodniejszego parkowania jak i dojazdu mieszkańców do obiektu.


Prowadzoną w pawilonie działalność można rozgraniczyć na:
• handlową, w zakresie pow. 948 m2
• usługową, w zakresie pow. 503 m2
• pozostałą, w zakresie pow. 1.363 m2


W obiekcie tym poza działalnością handlową i usługową prężnie działają:
• „Klub Seniora” będący Ośrodkiem Wsparcia dla Osób Starszych prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
• Filia Książnicy Beskidzkiej,
• Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „Świetlica Nad Stawami” prowadzona przez Stowarzyszenie Hajstra,
• Szkoła Tańca Cubana,
• Świetlica Spółdzielni, w której w ramach prowadzonej działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej (SOiK) prowadzone są różnego rodzaju warsztaty rękodzielnicze, zajęcia rekreacyjno-ruchowe, Andrzejki dla seniorów, spotkania z Mikołajem dla najmłodszych mieszkańców Spółdzielni, a także spotkania opłatkowe dla Członków Spółdzielni.


Działalność w/w placówek kulturalno-oświatowych prowadzona jest na pow. 900 m2

Przy tak dużej różnorodności świadczonych usług, niezbędne było ponadto zorganizowanie odpowiedniej infrastruktury drogowej, tak by każdy korzystający z usług świadczonych w tym obiekcie chciał tutaj przyjść i czuć się bezpiecznie nie tylko wewnątrz, ale także i na zewnątrz obiektu.
Jak powszechnie wiadomo każde miejsce postojowe na osiedlu jest „na wagę złota”! Jadąc na zakupy, do kosmetyczki, fryzjera klienci zastanawiają się, czy będzie gdzie zaparkować samochód? Tego typu dylematy mieli także klienci i odwiedzający lokale usługowe mieszczące się w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Stawowej 29 jednak ten problem został w dużym stopniu zniwelowany. Tuż przy pawilonie zrealizowano w 2023 r. nowy odcinek drogi prowadzącej od pawilonu do drogi publicznej ul. Spółdzielców, co umożliwiło zmianę organizacji ruchu kołowego na jednokierunkowy jako dominujący i poprawę bezpieczeństwa pieszych. Powstało poza tym 53 nowych miejsc postojowych, w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Teren wyposażono także w stojaki szeregowe na rowery.


WSTĘPNE ETAPY TECHNICZNO-REALIZACYJNE
Początki tej inwestycji nie były łatwe. W pierwszej kolejności podjęto decyzję o rezygnacji z działalności handlowej przy pawilonie na odcinku pomiędzy pawilonem, a ul. Spółdzielców. Konsekwencją tej decyzji było wypowiedzenie umów dzierżawcom terenu z jednoczesną rozbiórką archaicznych i nieestetycznych kiosków tam funkcjonujących w celu wykonania w tej lokalizacji drogi z miejscami postojowymi. Wydawać by się mogło, że pójdzie to jak z płatka, a tymczasem już przy pracach projektowych i niezbędnych uzgodnieniach, których rozpoczęcie datowane jest na 2018 r. co i rusz napotykano na nieprzewidziane wcześniej przeszkody. Zmorą, okazały się przede wszystkim kolizje z uzbrojeniem podziemnym, których w tak gęsto uzbrojonym terenie nie sposób było uniknąć.


Konieczne było więc:
• opracowanie projektu branżowego w zakresie usunięcia kolizji z siecią energetyczną, co ostatecznie w wyniku dodatkowych uzgodnień zakończyło się usunięciem kolizji sieci niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi, które zostały przesunięte poza miejsce kolizji. Sukcesem było osiągnięcie porozumienia z gestorem sieci w zakresie pozostawienia sieci średniego napięcia bez konieczności jej przebudowy, co w przeciwnym razie w sposób drastyczny podrożyłoby koszty tej inwestycji,
• opracowanie projektu branżowego dotyczącego przebudowy sieci niskiego ciśnienia oraz przyłączy gazu do pawilonu, do budynku wielolokalowego oraz do przedszkola (w zakresie przebiegu w gruncie Spółdzielni). Realizacja tego zakresu prac przebiegła sprawnie pomimo uciążliwości na etapie przełączeń,
• opracowanie projektu zagospodarowania w zakresie przyłącza kanalizacji deszczowej realizowanego w pierwszej fazie robót drogowych.


Niezbędnym okazało się ponadto:
• przeprowadzenie regulacji terenowo prawnych w zakresie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na powierzchni 53 m2 na gruntach własnych Gminy w miejscu projektowanego zjazdu do drogi publicznej,
• doprowadzenie do rozbiórki kolejnych kiosków przeznaczonych pod działalność handlową, usytuowanych większą powierzchnią na sąsiedniej nieruchomości i częściowo zajmujących teren Spółdzielni. Z uwagi na usytuowanie w terenie tj. zbliżenie z projektowaną drogą ich likwidacja była nieunikniona i wymagała przeprowadzenia uzgodnień sąsiedzkich.


Dopiero realizacja opisanych wyżej, wstępnych zakresów robót umożliwiła otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę miejsc postojowych wraz z drogą wewnętrzną i chodnikiem. Realizację robót poprzedzono przeprowadzeniem procedury w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADEX Sp. z o.o. Z w/w Wykonawcą zawarto umowę na kompleksową realizację całego zakresu prac związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowej oraz modernizacją infrastruktury technicznej wokół pawilonu przy ul. Stawowej 29 w Bielsku-Białej, w tym budowy miejsc postojowych, muru oporowego, chodnika i drogi wewnętrznej ze zjazdem do ul. Spółdzielców. W ramach prowadzonych robót wykonano:
• kanalizację deszczową – 167 mb
• odwodnienie liniowe – 49 mb
• nową drogę – 504 m2
• remont nawierzchni drogowej na pow. 1992 m2
• nowe miejsca postojowe – 53 szt. (w tym częściowo zabezpieczone murem oporowym)
• chodniki – 226 m2
• nasadzenia zieleni.
Całkowita długość liniowa traktów pieszo-jezdnych liczonych w osi drogowej wynosi: 387 mb.

Na przejściowym etapie robót zmieniono lokalizację altany śmietnikowej, tak by możliwe było wprowadzenie ruchu kołowego i wygospodarowanie dodatkowo kilku miejsc postojowych. Po zakończeniu prac opracowano i wdrożono projekt organizacji ruchu zakładający jednokierunkowy ruch wokół pawilonu z wjazdem i możliwością zjazdu do ul. Stawowej oraz jednokierunkowy ruch na nowo wykonanej drodze od pawilonu ze zjazdem do ul. Spółdzielców.


KOSZT CAŁKOWITY ZADANIA WYNIÓSŁ: 1.518.607,80 zł NETTO
Środki pochodziły z zysku generowanego z poza mieszkaniowej działalności gospodarczej Spółdzielni. Wydatki pokryły koszty kompleksowej realizacji prac wraz z opracowaniem projektów i robót towarzyszących, w tym także związanych z usuwaniem kolizji sieci energetycznej i gazowej.


OSIAGNIETE CELE SPOŁECZNE
Całość inwestycji, miała niewątpliwie wpływ na poprawę lokalnego ładu urbanistycznego. Optymalnie wykorzystano teren wokół pawilonu na dojazdy i dojścia a także miejsca postojowe, komponując je z potrzebami osób zmotoryzowanych przyjeżdżających na zakupy lub zajęcia. Wprowadzając jednokierunkowy ruch pojazdów stworzono warunki do bezpiecznej komunikacji. Inwestycja ma duży wpływ na mikro gospodarczy rozwój obiektu poprzez łatwiejsze i bezpieczniejsze skomunikowanie go z otoczeniem i zwiększenie zainteresowania potencjalnych klientów zakupami bądź uczestnictwem w innych zajęciach społeczno-oświatowych, bez zamartwiania się czy uda się bezpiecznie dojechać i zaparkować auto. Utworzono więc przestrzeń do łatwiejszych dobowych migracji osiedlowych, nawiązywania społecznych interakcji oraz zaspakajania wielu potrzeb życiowych mieszkańców Osiedla Wojska Polskiego w Bielsku-Białej. Istotna poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez kupców skojarzona została z poprawą lokalnego ładu urbanistycznego i estetyką otoczenia w połączeniu z funkcją sąsiadującego z obiektem miejskiego „Skweru Marzeń”.


W najbliższych planach Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha” w Bielsku-Białej jest uzupełnienie tej infrastruktury o walor artystyczny, gdyż w 2024 roku na elewacji szczytowej sąsiadującego z pawilonem wysokiego budynku mieszkalnego, jako uzupełnienie przygotowywanych na nim robót termomodernizacyjnych, pojawi się wielkoformatowy mural, z którym zamierzamy startować do konkursu w innej kategorii, w jego następnej edycji !