Modernizacja oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej
wraz z odzyskiem biogazu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Skoczów

Pełna nazwa Inwestycji:
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Skoczów

Zgłaszający:
Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o.

ul. Olszyna 10

43-430 Skoczów

Inwestor:
Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o.

ul. Olszyna 10

43-430 Skoczów

Generalny wykonawca:
INSTAL KRAKÓW S.A., ul. Brandla 1, 30-732 Kraków

Projektant:
Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD Warszawa Sp. z o.o., ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa

Okres prac:
26.05.2014 r. -30.11.2018 r.

Lokalizacja:
ul. Olszyna 10, 43-430 Skoczów (oczyszczalnia ścieków)

sołectwa: Kiczyce, Pierściec, Wilamowice, Wiślica, cześć miasta Skoczów oraz Gmina Skoczów (kanalizacja sanitarna)

Wartość inwestycji:
19 838 809,64 zł netto

 

Miejska Spółka SKO-Eko Sp. z o.o. jest w 100% własnością Gminy Skoczów. Zadania powierzone Spółce to m.in. odbiór i oczyszczanie ścieków sanitarnych w Gminie Skoczów, a także odbiór i oczyszczanie ścieków z terenu Gminy Brenna i części Gminy Ustroń. Obszary wymienionych Gmin o zwartej zabudowie, z których ścieki sanitarne docierają do skoczowskiej oczyszczalni to tzw. Aglomeracja Skoczów.

Mając tak sformułowane zadania Spółka realizuje inwestycje związane z budową i modernizacją urządzeń i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skoczów.

Zwiększając z roku na rok ilość odbiorców i ilość ścieków poddawanych oczyszczeniu w warunkach spełniających wymagania podwyższonego usuwania biogenów w zlewni Zbiornika Goczałkowickiego, rezerwuaru wody pitnej dla Śląska działalność Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o. przyczynia się do poprawy środowiska naturalnego naszzego pięknego Podbeskidzia.

Zgłoszona do Konkursu inwestycja, to największa inwestycja w historii Gminy Skoczów i Miejskiej Spółki SKO-EKO w branży sanitarnej. Dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach działania 'gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach’, oś priorytetowa 'ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu’ Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wykonaliśmy projekt inwestycyjny, na który składają się dwa zasadnicze zadania:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:

W sołectwach Gminy Skoczów i części Miasta Skoczów wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości łącznej 23,44km oraz 2 szt. przepompowni ścieków. Podłączono 335 budynków, a z sieci do dnia dzisiejszego korzysta 1168 mieszkańców. Od momentu włączenia do użytkowania wybudowanej sieci do dnia 31.12.2018 r. do skoczowskiej oczyszczalni dopłynęło z terenu objętego inwestycją i zostało oczyszczone 82,6 tys. m3 ścieków sanitarnych.

2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu.

Celem tej inwestycji było uzyskanie z procesu przetwarzania osadów ściekowych biogazu do produkcji cieplnej i elektrycznej. Uzyskany w procesie fermentacji osadów ściekowych biogaz jest paliwem odnawialnym, a produkowana z niego energia elektryczna jest certyfikowana jako energia 'zielona’.

W ramach inwestycji wykonano:

– zamkniętą komorę fermentacji o objętości 2 250m3, temperatura fermantacji osadku to ok. 38st.C, a czas fermentacji – 27 dni;

– dwumembranowy niskociśnieniowy zbiornik o objętości 700m3 do magazynowania biogazu;

– budynek kotłowni i kogeneracji, w którym zamontowano kotły do spalania biogau o mocy 250kW i urządzenie kogeneracyjne o mocy znamionowej 190 kWh;

– urządzenia i biofiltry oczyszczające biogaz, a także instalacje do przesyłu osadu i biogazu.

Planowana optymalna produkcja biogazu wyniesie wyniesie ok. 1 700m3/dobę. Planowana wartość energetyczna biogazu wyniesie 2 506 kV/dobę. Planowana oszczędność w zużyciu energii elektrycznej ze źródeł zewnętrznych (w to iejsce własna produkcja energii elektrycznej z kogeneracji) wyniesie ok. 25% rocznego zużycia.

Całkowity koszt realizacji projektu (brutto) wyniósł 24 326 682,83 zł, w tym:

– wartość dofinansowania ze środków NFOŚiGW/POiŚ – 12 601 394,14 zł,

– wartość dofinansowania za środków krajowych, pożyczek, WFOŚiGW w Katowicach – 4 010 600,00 zł,

– wartość środków własnych Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o. – 7 714 688,69 zł.

Konkurs Inwestycja Roku SKO-EKO Skoczów