Mural pn. "Śląskie Bramy do Polski" autorstwa katowickiej
Akademii Sztuk Pięknych, Adama Plackowskiego

Pełna nazwa Inwestycji:
Mural pn. „Śląskie Bramy do Polski” autorstwa katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, Adama Plackowskiego

Zgłaszający:
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Klonowa 35C, 40-168 Katowice

Inwestor:
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Klonowa 35C, 40-168 Katowice

Generalny wykonawca:
Fundacja Da Moc Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Klonowa 35c,40-168 Katowice

Projektant:
Fundacja Da Moc Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Klonowa 35c,40-168 Katowice

Okres prac:
15.05-31.10.2022 r.

Lokalizacja:
Katowice – Szopienice przy ul. Morawy 119c

Wartość inwestycji:
23 133,78 zł

Mural pn. „Śląskie Bramy do Polski” autorstwa artysty katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, Adama Plackowskiego jest efektem zadania publicznego pod tą samą nazwą realizowanego przez Fundację Da Moc Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu skierowanego do organizacji pozarządowych oraz współfinansowanego ze środków Fundacji i Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Mural przedstawia Wojsko Polskie na czele Generałem Stanisławem Szeptyckim wkraczające przez jedną z wielu bram powitalnych stawianych przez Ślązaków na drodze od granicy z Polską do Katowic w dniu 20 czerwca 1922r., w którym miało miejsce symbolicznie przyłączenie części Górnego Śląska do Polski.

Fundacja Da Moc Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej od wielu lat angażuje się w przedsięwzięcia oraz inicjatywy upamiętniające ważne dla Polski i Górnego Śląska wydarzenia historyczne. Zadanie publiczne miało na celu upamiętnienie 100. rocznicy przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. Podczas jego realizacji zaplanowano blok edukacyjny kierowany przede wszystkim do uczestników Akcji Lato prowadzonej w placówkach spółdzielczych KSM oraz mieszkańców Województwa Śląskiego we współpracy z Muzeum Miasta Mysłowice kierowanym przez Pana Adama Plackowskiego, Dyrektora Muzeum. Cykl warsztatów edukacyjno-historyczno-artystycznych przeprowadzony został przez muzealników na terenie Muzeum Miasta Mysłowice wśród eksponatów zgromadzonych w tej placówce oraz w plenerze Centralnego Muzeum Pożarnictwa.
Działania patriotyczno-edukacyjno-artystyczne miały charakter włączający uczestników do aktywnego w nich uczestniczenia i przypomnienia wydarzeń związanych z walkami o suwerenność poprzez organizację spotkań, utworzenie muralu oraz jego uroczyste odsłonięcie połączone z oprawą muzyczno-poetycko-edukacyjną (występ Zespołu „Chwila Nieuwagi”, okolicznościowe przemowy, prelekcja historyczna nt. śląskich bram z epoki wygłoszona przez Panią Renatę Skoczek autorkę książki i wystawy – pracownika katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, historyczna wystawa przygotowana przez IPN w Katowicach, poczęstunek w formie kulinariów śląskich w obecności zaproszonych honorowych gości min. Zarządu KSM i przedstawicieli Rady Nadzorczej KSM a także administracji i Rady Osiedla „Szopienice” KSM, gdzie znajduje się budynek z muralem, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu i Rady Miasta Katowice, katowickiego oddziału IPN, Towarzystwa Historycznego). Honorowe patronaty nad wydarzeniem finalizującym szereg działań w ramach zadania publicznego, czyli nad uroczystością odsłonięcia muralu objęli Pan Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego, Pan Marcin Krupa Prezydent Miasta Katowice oraz Pan Andrzej Sznajder Dyrektor IPN – Oddział Katowice.

Uroczyste odsłonięcie okolicznościowego muralu upamiętniające przyłączenie części Górnego Śląska do Polski odbyło się w dniu 28.09.2022r. w Katowicach – Szopienicach przy ul. Morawa 119d. Uroczystość w założeniu i realizacji charakteryzowała się społecznym zaangażowaniem współpracujących podmiotów upowszechniających tradycje narodowe oraz regionalne. Miała charakter społeczny, gdyż włączyła grupę rekonstrukcyjną X Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. M. Zaruskiego w Katowicach, uczniów LO nr XV im. rtm. W. Pileckiego w Katowicach prezentujących stanowisko pn. „Nowe technologie w służbie cywilizacji”, nauczycieli Szkoły Policealnej Medyk Katowice – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego zabezpieczających punkt medyczny. Ponadto wydarzenie animowało uczestników poprze grę z historią w tle pn. „100 lat temu”.

Mural Roku Inwestycja Roku Katowicka SM