Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Pełna nazwa Inwestycji:
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zgłaszający:
Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Inwestor:
Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Generalny wykonawca:
PLANTUM s.c., Zgierz

Projektant:
TRACZ Centrum Ogrodnicze, Łódź

Okres prac:
17.08.2016 – 31.05.2019

Lokalizacja:
Administracja nr 4 Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wartość inwestycji:
531 235,59 zł

 

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa należy do jednej z największych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce. Administruje ponad 15 tys. mieszkań zlokalizowanych w 308 budynkach. Zasoby Spółdzielni podzielone są na 5 administracji. Zajmują obszar ponad 117 hektarów, z czego 63 hektary to tereny zielone, na których w ramach projektu pn. ‘Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej’ posadzonych zostało blisko 140 tysięcy różnorodnych roślin liściastych i iglastych. Z uwagi na niezwykle duży zakres prac zadanie zostało podzielone na pięć etapów. Każdy z nich zrealizowany przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ciągu 5 lat Spółdzielnia pozyskała dotację o łącznej wysokości niemal 2,3 mln złotych. Pozwoliło to na posadzenie 3 973 drzew i 133 231 krzewów.

W pierwszym etapie działania Spółdzielni na rzecz ekologii zazielenił się obszar Administracji nr 1, skwer rekreacyjny Administracji nr 5 oraz teren przy bloku mieszczącym się przy ul. Brackiej 69/71. Za dotację sięgającą 706 656,00 zł nasadzone zostały 1 752 drzewa i 40 501 krzewów.


Drugi etap prac stanowił nasadzenie 1 478 drzew i 29 872 krzewów na obszarze Administracji nr 5 za sumę 403 461,00 zł. Podczas trzeciej fazy przeprowadzania projektu zasilono w 110 drzew i 16 141 krzewów teren należący do Administracji nr 2. Wysokość dotacji objęła kwotę 340 773,00 zł. Czwarta część robót zrealizowana została w zasobach Administracji nr 3, wzbogacając ją o 367 drzew i 21 341 krzewów. Dotacja objęła 382 299,00 zł.

Ostatnie, piąte zadanie pn. ‘Nasadzenie drzew i krzewów na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – etap 5’ Spółdzielnia wykonała na terenie podlegającym Administracji nr 4. Za pozyskaną kwotę 424 830,00 zł. Mieszkańcy tego rejonu mogą wdychać ‘zielony’ tlen pochodzący od 266 nowych drzew i 25 367 krzewów. Na obszarze o powierzchni ponad 15 hektarów, wśród 66 budynków zostały nasadzone różnorodne gatunkowo drzewa i krzewy, m.in. klony, derenie, ergi, tawuły, trzmieliny, krzewuszki, świerki, dęby, śliwy, brzozy, ligustry, róże oraz jałowce. Łącznie 25 642 rośliny.

Na każdy etap prac, w tym również na zadanie zrealizowane na terenie Administracji nr 4 wykonany został oddzielny projekt nasadzeń oraz zawarta umowa z WFOŚiGW w łodzi, która określała termin zakończenia zadania poprzez potwierdzenie osiągnięcia zaplanowanego efektu rzeczowego i ekologicznego. Dla piątego etapu zadania termin ten przypadł na 31 maja 2019 r. Przedłożone wówczas w WFOŚiGW w Łodzi przez Spółdzielnię sprawozdanie z osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych było wywiązaniem się ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotacji i stanowiło rozliczenie oraz zakończenie zadania.

‘Nasadzenie drzew i krzewów na terenie Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej- etap 5’ zakończone w 2019 r. ukoronowały ogromny projekt zrealizowany w całych zasobach Spółdzielni. Dzięki niemu nie tylko mieszkańcy Spółdzielni, ale również mieszkańcy miasta mogą korzystać z nowych, dużych enklaw zieleni. Nasadzone rośliny ciszą o każdej porze roku. Projektanci zadbali o różnorodność i barwność roślinnych kompozycji. Ponadto nowe nasadzenia wpłynęły na poprawę warunków mikroklimatycznych oraz znacznie zmniejszyły odczuwanie hałasu miejskiego. Uzupełniły również istniejący drzewostan o młode drzewa i krzewy, a w częściach zupełnie ich pozbawionych stworzyły nowe oazy zieleni, które urozmaiciły i wzbogaciły spółdzielczy krajobraz.

Dla znaczne części spółdzielców tereny zielone przed blokami są najbliższym, a niejednokrotnie jedynym kontaktem z przyrodą. Dlatego Spółdzielnia w wielkim zaangażowaniem realizowała każdy z etapów zadania, co spotkało się z dużym zadowoleniem mieszkańców. Sukcesem Spółdzielni jest również ogromne wsparcie finansowe, jakie wizja ‘zielonej spółdzielni’ uzyskała ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Dzięki niemu możliwe było zrealizowanie wszystkich etapów zadania zgodnie z planem i oczekiwaniami mieszkańców.

.