Rewitalizacja budynków – modernizacja i renowacja części wspólnych
wielorodzinnych budynków mieszkalnych
os. 1000-lecia 5, 6, 18 i od 19 do 33 w Myślenicach

Pełna nazwa Inwestycji:
Rewitalizacja budynków – modernizacja i renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych os. 1000-lecia 5, 6, 18 i od 19 do 33 w Myślenicach

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ZORZA w Myślenicach os. 1000-lecia 15A, 32-400 Myślenice

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ZORZA w Myślenicach os. 1000-lecia 15A, 32-400 Myślenice

Generalny wykonawca:
Wymiana CWU – Jan Hołda Zakład Instalacyjno-Budowlany Hołda os. Handlowe 9 lok. 21, 31-936 Kraków i SIB Inwestycje Sp. z o.o. ul. Łany 8, 32-020 Wieliczka

Docieplenie stropodachu – Firma Budowlano-Inżynieryjna EKOFIBER KRAKÓW ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków

Docieplenie ścian – Jarosław Marciniec Zakład Remontowo-Budowlany Tuczepy 125, 28-142 Tuczepy

Budowa kotłowni – NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Markiewicz Stanisław, ul. Mięsowicza 2, 38-400 Krosno

Projektant:
Budowa kotłowni – NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Markiewicz Stanisław, ul. Mięsowicza 2, 38-400 Krosno

Okres prac:
Luty 2020-grudzień 2020 r.

Lokalizacja:
Os. 1000-lecia 5, 6, 18, 19-33 w Myślenicach

Wartość inwestycji:
9 570 000,00 zł

Inwestycja obejmowała pięć zadań tj.

 1. 1. Likwidację istniejącej węglowej kotłowni osiedlowej o mocy 7,12 MW do ogrzewania i dostawy c.w.u do 18 budynków.
 2. 2. Budowę indywidualnych kotłowni gazowych wraz z przebudową węzłów cieplnych we wszystkich 18 budynkach objętych przedsięwzięciem.
 3. 3. Wymianę wewnętrznej instalacji centralnie dostarczanej ciepłej wody użytkowej w 15 budynkach.
 4. 4. Docieplenie ścian w 14 budynkach.
 5. 5. Docieplenie stropodachów w 15 budynkach.

Zadanie polegające na likwidacji istniejącej węglowej kotłowni osiedlowej o mocy 7,12 MW polegało na wyłączeniu z ruchu czterech kotłów węglowych oraz wyłączeniu z eksploatacji sieci ciepłowniczej o długości ponad dwóch kilometrów.

Zadanie polegające na budowie indywidualnych kotłowni gazowych obejmowało wykonanie kotłowni w 18 budynkach w dotychczasowym węźle przyłączeniowym do sieci ciepłowniczej oraz połączenie nowej kotłowni gazowej z drugim węzłem przyłączeniowym.

Zadanie polegające na wymianie wewnętrznej instalacji centralnej dostarczanej ciepłej wody użytkowej polegało na wymianie nieizolowanej i skorodowanej wewnętrznej instalacji ciepłej wody na instalację z izolowanych rur wielowarstwowych pe. Łącznie wymienionych zostało 187 pionów ciepłej wody oraz w całości wszystkie odcinki poziome tej instalacji w piwnicach. Równolegle z wymianą instalacji ciepłej wody przeprowadzono dodatkowo wymianę legalizacyjną 1 864 szt. wodomierzy w 620 lokalach mieszkalnych oraz 187 pionów instalacji zimnej wody.

Zadanie polegające na dociepleniu ścian obejmowało powierzchnię 13 446m2. W ramach w/w prac usunięto płyty azbestowe z filarków międzyokiennych w ilości 1624m2, wykonano także remont 50 szt. zadaszeń nad wejściami do budynków oraz remont 130 szt. loggii i balkonów.

Zadanie polegające na dociepleniu ścian obejmowało powierzchnię 7 221m2. W ramach tych prac wykonano także nowy system wentylacji stropodachów oraz wymieniono 14 szt. wyłazów dachowych.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięte zostały założone cele mające skutkować poprawą komfortu zamieszkania w obszarze zrewitalizowanym polegające na:

 1. 1. poprawie jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza z obiektu kotłowni węglowej,
 2. 2. wzrost efektywności energetycznej systemu grzewczego na skutek wyeliminowania strat przesyłowych w związku z likwidacją sieci osiedlowej, redukcji strat ciepła na cyrkulacji wewnętrznej instalacji ciepłej wody w wyniku wymiany rur stalowych nieizolowanych na rury polipropylenowe izolowane, docieplenia stropodachów i ścian. Osiągnięto wzrost efektywności energetycznej o 38 %,
 3. 3. obniżenie kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania centralnie dostarczanej ciepłej wody użytkowej,
 4. 4. podwyższeniu estetyki budynków w wyniku odnowienia elewacji na skutek docieplenia ścian oraz usunięcia z filarków międzyokiennych płyt acekol zawierających azbest,
 5. 5. podwyższeniu wartości lokali w efekcie przeprowadzonej rewitalizacji.
 6.