Wykonanie wewnętrznej windy dla mieszkańców wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Skośnej 8 w Bielsku-Białej

Pełna nazwa Inwestycji:
Wykonanie wewnętrznej windy dla mieszkańców wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Skośnej 8 w Bielsku-Białej

Zgłaszający:
Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Inwestor:
Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Generalny wykonawca:
LIFTBUD Sp. z o.o.

Projektant:
Pracownia Architektury . at11 . Arch. Wojciech Mamica

Okres prac:
09.11. – 16.12.2020 r.

Lokalizacja:
Bielsko-Biała, ul. Skośna 8

Wartość inwestycji:
226 024,28 zł

 

Zasoby Beskidzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej są w dużej mierze zamieszkiwane przez osoby w wieku powyżej 60 lat (stanowią oni 55 % ogółu członków), jak również osoby niepełnosprawne, przewlekle chore czy też przez opiekunów dzieci do lat 6-ciu.

Dotychczasowe działania Spółdzielni, mające na celu poprawę jakości życia wyżej wymienionych osób, skupiały się między innymi na budowie podjazdów (pochylni), poręczy i barierek, czy wyznaczaniu miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

W grudniu 2019 roku wprowadzony został ogólnopolski program pod nazwą „Program Dostępność Plus” , którego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Źródłami finansowania są fundusze europejskie oraz publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON).
Ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego (który wdraża i obsługuje ww. program) oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, można było uzyskać wsparcie na m.in. budowę wind
w budynkach wielorodzinnych.

Tym samym Spółdzielnia zyskała możliwość zrealizowania planowanej od wielu lat i oczekiwanej przez członków Spółdzielni budowy windy w pięciokondygnacyjnym budynku na Osiedlu Słonecznym przy ul. Skośnej 8. (Sam projekt budowy wewnętrznego szybu windowego został opracowany już w 2017 r. i w tym samym roku zostało do niego uzyskane przez Spółdzielnię Pozwolenie na budowę).

Wobec powyższego, Zarząd Beskidzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej niezwłocznie złożył komplet wniosków
o udzielenie dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( kwota 72.000 zł – została w całości umorzona po zrealizowaniu inwestycji ) oraz o udzielenie częściowo umarzalnego kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na wybudowanie windy.

Spółdzielnia mogła liczyć na umorzenie znacznej części w/w kredytu (35% kwoty udzielonej pożyczki, tj. 60.319,00 zł) a to z uwagi na to, iż zostały spełnione wszystkie trzy wymagane kryteria:

 1. 1. Kryterium terytorialne (obliczane na podstawie wskaźnika GUS – jest to kwota zasiłków pielęgnacyjnych wypłaconych na 1000 mieszkańców danej gminy)
 2. 2. Kryterium przeznaczenia budynku (jeżeli inwestycja dotyczy budynku mieszkalnictwa wielorodzinnego, wnioskodawcy przysługuje umorzenie w wysokości 10%)
 3. 3. Kryterium społeczne (jest to stosunek liczby osób uprawnionych do skorzystania z kryterium społecznego, tj. osób od 60 roku życia, dzieci do lat 6 oraz ich prawnych opiekunów, osób niepełnosprawnych do ogólnej liczby osób zamieszkałych w budynku).

 4. Wnioski o dotację i częściowo umarzalny kredyt zostały ocenione pozytywnie. Zarząd w listopadzie 2020 roku podpisał stosowne umowy, które zagwarantowały uzyskanie ze źródeł zewnętrznych dotacji na około 55% kosztów całej inwestycji.

W listopadzie 2020 roku rozpoczęto prace inwestycyjne, które zostały zakończone w grudniu 2020 roku.

Nowo wybudowany szyb windowy został usytuowany w środkowej części istniejącego budynku mieszkalnego,
w wewnętrznej przestrzeni klatki schodowej. Szyb został zaprojektowany w konstrukcji stalowej,
z fundamentem żelbetowym. Cała obudowa szybu jest szklana, by zminimalizować zaciemnienie klatki schodowej, oświetlonej światłem dziennym. Zabudowany dźwig osobowy obsługuje wszystkie kondygnacje budynku, włączając w to również piwnicę.

Podstawowe dane:

 1. 1. Dźwig osobowy hydrauliczny
 2. 2. Ilość kondygnacji: 5 kondygnacji nadziemnych + piwnica
 3. 3. Udźwig: 630 kg (8 osób)
 4. 4. Prędkość jazdy : 0,52 m/s
 5. 5. Sterowanie: mikroprocesorowe
 6. 6. Drzwi kabinowe oraz przystankowe automatyczne
 7. 7. Maszynownia zlokalizowana w poziomie piwnicy
 8. 8. Kabina wyposażona w kasetę dyspozycji z przyciskami z oznaczeniami w alfabecie Breill’a, podłogę antypoślizgową, nowoczesne oświetlenie ledowe, rozkładane krzesło oraz sygnały dojazdu
 9. 9. Na każdym przystanku, jak również w kabinie znajdują się wyświetlacze z pozycją kabiny
 10. 10. Dźwig posiada również oświetlenie awaryjne, oraz UPS obsługujący zjazd awaryjny po zaniku zasilania do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi.

Adaptacja środkowej części istniejącego budynku, pomiędzy schodami wewnętrznej klatki schodowej jest nowoczesnym i bardzo funkcjonalnym rozwiązaniem inwestycyjnym wprowadzającym udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i starszych oraz dla opiekunów małych dzieci.

Uzyskanie przez Spółdzielnię dotacji ze źródeł zewnętrznych na pokrycie znacznej części kosztów inwestycji świadczy o bardzo dobrym zarządzaniu finansami Spółdzielni. Winda była niezwykle oczekiwaną przez mieszkańców inwestycją. Jako wyraz ogromnej wdzięczności – przedstawiciele mieszkańców budynku złożyli na ręce Pana Henryka Nalepy – Prezesa Zarządu Beskidzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej podziękowania „za windę wybudowaną w tak trudnym okresie pandemii, która jest niezbędna dla godnego funkcjonowania zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych”.

Beskidzka Spółdzielnia Mieszkaniowa wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich mieszkańców rozpoczęła prace nad 3 kolejnymi tego typu inwestycjami. Skompletowane zostały dokumenty w celu ubiegania się o dotację i pożyczkę z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie (dotacja na poziomie około 55 % całości inwestycji). Każda inwestycja spełnia wszystkie trzy wymagane kryteria . Prace planowane są na IV kwartał 2021 roku oraz na I półrocze 2022 roku.